Webinar test

  Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – webinary w FINGO sp. z o.o.

  Read More

   Read More

   Połączenie spółek

   PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
   FINGO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmująca)
   i „GPM SYSTEMY” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana)

   Zarządy „FINGO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz „GPM SYSTEMY” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu informują, iż w dniu 24 maja 2022 r. uzgodniły oraz podpisały plan połączenia spółek.

   Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej.

   Niniejszym, zarządy spółek udostępniają przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości. Pełna treść planu połączenia znajduje się tutaj:

   Read More

   ZMIANY W RAPORTOWANIU DO BAZY STATYSTYKI PŁATNICZEJ (BSP2)

   W związku z rozporządzeniem Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/2011 z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1409/2013 w sprawie statystyki płatności (EBC/2013/43) (EBC/2020/59), trwają prace legislacyjne mające na celu dostosowanie krajowego systemu do wytycznych unijnych. 

   ŚRODOWISKO TESTOWE

   Choć proces legislacyjny jest nadal w toku, środowisko testowe zostało otwarte 1 marca 2022 roku. Umożliwia ono przeprowadzenie testów w celu zbadania gotowości do spełnienia obowiązku wynikającego z nowej sprawozdawczości.  W przypadku zainteresowania przetestowaniem rozwiązania BSP2 w aplikacji aSISt, zachęcamy do kontaktu przez poniższy formularz kontaktowy lub bezpośrednio z działem sprzedaży.

   NOWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ BAZA STATYSTYKI PŁATNICZEJ (BSP2)

   W skład nowej sprawozdawczości BPS2 wchodzą następujące sprawozdania: 

   • WIP – wydawcy instrumentów płatniczych (zmodyfikowane formularze FN),
   • WIP2 – wydawcy instrumentów płatniczych,
   • WIPE 2 – Wydawcy instrumentów płatniczych, na których jest przechowywany pieniądz elektroniczny wydany przez inny podmiot,
   • WPE2 – wydawcy pieniędzy elektronicznych,
   • AR – Agenci rozliczeniowi (zmodyfikowane formularze ST),
   • AR2 – Agenci rozliczeniowi,
   • AIS/PIS – AIS (Account Information Services) – dostęp do informacji o rachunku płatniczym, PIS (Payment Initiation Service) – inicjowanie płatności w rachunku płatniczym,
   • SP – systemy płatności,
   • PP – Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania i w realizowaniu przekazów pieniężnych w obrocie krajowym i z zagranicą,
   • BLIK,
   • POCZTA – Poczta Polska,
   • WW – Liczba i wartość wpłat i wypłat gotówki do i z kas banku.

   PIERWSZE RAPORTOWANIE 

   Przekazywanie danych do systemu Baza Statystyki Płatniczej będzie możliwe po wejściu w życie nowych rozporządzeń. W chwili obecnej trwają prace nad wdrożeniem:  

   • Projektu Rozporządzenia Ministra Finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego (mającego zastąpić rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 15 października 2014 r.),  
   • Projektu Rozporządzenia Ministra Finansów, funduszy i polityki regionalnej zmieniającego rozporządzenie z dn. 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych,  
   • Projektu Rozporządzenia Ministra Finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie trybu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez dostawcę usług płatniczych lub inny podmiot świadczący usługi na rzecz dostawcy usług płatniczych wydającego instrument płatniczy, będący właścicielem lub posiadaczem bankomatu lub wpłatomatu, krajową instytucję płatniczą, dostawcę świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej i dostawcę świadczącego usługę dostępu do informacji o rachunku. 

   Należy nadmienić, że wejście w życie trzeciego z ww. rozporządzeń będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu stosownych zmian w ustawie o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 poz. 794 i 1639 oraz 2021 poz. 355) z dn. 19 sierpnia 2011.  

   Przewiduje się, że termin przekazywania pierwszych raportów dotyczyć będzie danych dla I kwartału 2023 r., w przypadku raportowania kwartalnego, oraz II półrocza 2023 r., w przypadku przekazywania raportów półrocznych.  

   ROZWIĄZANIE DO SPRAWOZDAWCZOŚCI BAZA STATYSTYKI PŁATNICZEJ (BSP2)

   Jeśli są Państwo zainteresowani rozwiązaniem aSISt do sprawozdawczości BSP2, zachęcamy do kontaktu z działem sprzedaży lub do wypełnienia poniższego formularza.  

   AUTOMATYZACJA SPRAWOZDAWCZOŚCI BAZA STATYSTYKI PŁATNICZEJ 

   Ze względu na zwiększenie ilości raportowanych danych wraz z wejściem nowej bazy statystyki płatniczej (BSP2), sugerujemy wykonanie pełnej automatyzacji. System aSISt potrafi zasilać się z danych źródłowych np. Excel, pliki csv, jak i bezpośrednio z bankowych baz danych. Celem poznania szczegółów zapraszamy do kontaktu.  

   JEŚLI SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI NARZĘDZIEM DO SPRAWOZDAWCZOŚCI BSP, ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
   Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez FINGO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, np. komputera, telefonu czy tableta, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, w szczególności kierowania do mnie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

   TESTY RAPORTOWANIA

   Jeśli są Państwo zainteresowani testowaniem przygotowania raportów BSP, zapraszamy do wypełnienia formularza lub kontaktu bezpośredniego na jeden z poniższych numerów:

   +48 515 985 555
   +48 515 178 280
   +48 695 711 771

   Read More

   Informacja Zarządu GPM dotycząca ciągłości świadczenia usług

   W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce związaną z COVID-19 pragniemy poinformować o środkach podjętych przez firmę GPM Systemy, w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług.

   W dniu 12-03-2020 podjęliśmy decyzję, o przeniesieniu całości działalności firmy z formy pracy w biurze do pracy zdalnej. Wdrożone procedury organizacyjne oraz środki techniczne od dawna umożliwiają nam taką formę pracy, dlatego praca jest kontynuowana bez żadnych zakłóceń.

   Wszystkie zobowiązania wynikające z podpisanych umów są i będą świadczone zgodnie z wszystkimi zasadami kontraktowymi i nie ma konieczności ustalania odrębnych procedur na czas sytuacji epidemii.

   Wszystkie kanały komunikacyjne działają bez zmian i w zwykłym trybie tj. kontakt telefoniczny, mailowy i pocztowy.

   Obsługa serwisowa aSISt, tranSIS i iON oraz wszystkich pozostałych produktów nie ulega zmianie i nadal będzie prowadzona:

   Read More

   Zmiany techniczne w aplikacji aSISt

   Ze względu na zmiany technologiczne, mające na celu podniesienie wydajności i szybkości systemu sprawozdawczego aSISt, z początkiem września aplikacja aSISt będzie wymagała bazy danych Oracle w wersji minimum 12.

   Oznacza to, że z wrześniem 2020 roku nastąpi:

   • zaprzestanie testów dla wersji Oracle 11
   • zaprzestanie usuwania błędów pojawiających się przy łączeniu oprogramowania z Rodziny aSISt z wersją Oracle 11

   Aby mieć pewność kompatybilności bazy Oracle z oprogramowaniem Rodziny aSISt, zalecamy naszym użytkownikom niezwłoczną aktualizację Oracle do wersji 12 lub wyższej.

   W przypadku trudności z przeprowadzeniem aktualizacji bazy Oracle, jest możliwość skorzystania z usługi migracji.

   Uwaga!
   Tym z Państwa, którzy korzystają z jednostanowiskowej wersji aplikacji aSISt z bazą danych Derby, przypominamy, iż zmiana wymagań technicznych dotyczących bazy danych Oracle nie ma wpływu na posiadaną bazę Derby. Jednocześnie informujemy, że nie ma konieczności migracji z bazy danych Derby do Oracle.

   Dokument z nowymi wymaganiami technicznymi, obowiązującymi od września 2020 r. dostępny jest pod adresem: https://support.asist-xbrl.eu/pl/dokumentacja/

   Read More

   Automatyzacja sprawozdania FINREP, zgodnego ze sprawozdawczością IFRS 9

   1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe wymagania dotyczące sprawozdawczości finansowej.

   IFRS 9 to międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (w skrócie MMSF) dotyczące klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych wynikające z Rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej z dnia 22 listopada 2016 r. Nowe standardy obowiązywać będą wszystkie instytucje finansowe działające na terenie Unii Europejskiej już od 1 stycznia 2018 roku.

   Obsługa sprawozdawczości FINREP według IFRS 9

   Nowe wymogi dotyczące sprawozdawczości Finrep obejmą nie tylko instytucje finansowe, ale również systemy sprawozdawcze. Aplikacja aSISt uaktualniona została o moduł pozwalający na spełnienie tych wymogów w zakresie sprawozdawczości Finrep. Obecni użytkownicy aSISt otrzymają wersję zgodną IFRS 9 bez dodatkowych opłat.

   Automatyzacja nowej sprawozdawczości FINREP

   Przygotowanie sprawozdania Finrep według nowych wytycznych (MSSF 9) wiąże się z wieloma zmianami, a także większą czasochłonnością, dlatego ryzyko wystąpienia błędu podczas procesu sprawozdawczego jest bardzo duże.

   Automatyczne zasilenie sprawozdań nie tylko skraca czas potrzebny na przygotowanie raportu, ale również eliminuje błędy, ponieważ dane wprowadzane są automatycznie, co wyklucza ludzkie omyłki i zapewnia pełną audytowalność procesu sprawozdawczego.

   Proces automatycznego zasilenia trwa zwykle od kilku do kilkunastu minut. Szybkość tego procesu sprawia, iż w razie konieczności korekty danych źródłowych, proces może zostać powtórzony bez obawy o opóźnienia w przygotowaniu sprawozdania.

   Wdrożenie automatyzacji dla sprawozdawczości Finrep

   Na proces przygotowania automatycznego zasilenia sprawozdań składa się kilka etapów. Wdrożenie automatyzacji wiąże się z przygotowaniem procedur zasilających (mapowań), które pozwalają na zaczytanie danych z różnorodnych tabel lub plików źródłowych, wykonanie na nich przekształceń oraz wprowadzenie do komórek sprawozdania. Procedury są definiowane bezpośrednio w aplikacji sprawozdawczej w Module Automatyzacji.

   Etapy procesu przygotowania automatyzacji:

   1. analiza źródeł danych dla Finrep
   2. przygotowanie mapowań (procedur zasilających)
   3. testy przetwarzania danych dla sprawozdania Finrep, realizowanych wg cykli iteracyjnych, które przebiegają w następujących etapach:
    • zasilenie sprawozdań
    • testowanie poprawności procesu
    • modyfikacja i rozbudowa mapowań
    • przekazanie mapowań do dalszych testów
   1. szkolenie z obsługi procesu dla użytkowników końcowych
   2. produkcyjne wdrożenie automatycznego zasilenia
   3. przygotowanie pierwszego sprawozdania jednostkowego Finrep ITS
   4. przygotowanie pierwszego sprawozdania skonsolidowanego Finrep ITS

   Czas wdrożenia automatycznego zasilenia sprawozdawczości Finrep zależy od liczby oraz zawartości źródeł danych i ustalany jest indywidualnie dla każdego z projektów.

   Aby zminimalizować nakład pracy użytkowników końcowych i służb IT, większość prac związanych z procesem wdrożenia automatyzacji przeprowadzania jest przez wykwalifikowanych specjalistów GPM Systemy.

   W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości automatyzacji nowego sprawozdania FINREP zgodnego z IFRS 9, zachęcamy do kontaktu.

   Read More

   Doroczne spotkanie przedstawicieli Zrzeszeń Banków Spółdzielczych i Systemów Ochrony Instytucjonalnej

   W dniach 26-27 października 2017 odbędzie się we Wrocławiu spotkanie przedstawicieli Zrzeszeń Banków Spółdzielczych oraz Systemów Ochrony Instytucjonalnej. Takie spotkanie odbywa się regularnie, dając uczestnikom możliwość omówienia bieżących zagadnień związanych ze sprawozdawczością. 

   W tym roku wyjątkową okazję stanowi 10-lecie systemu tranSIS, z którego od lat korzystają pracownicy Banków Zrzeszających a od niedawna również Systemów Ochrony Instytucjonalnej.   

   Spotkanie dotyczące sprawozdawczości obligatoryjnej w sektorze bankowym dla Przedstawicieli Zrzeszeń Banków Spółdzielczych i Systemów Ochrony Instytucjonalnej poprowadzą przedstawiciele firm GPM Systemy oraz Fingo.  

   Celem tegorocznego spotkania jest podsumowanie projektów i przedsięwzięć, nad którymi prace odbywały się w ubiegłym roku, jak również omówienie potrzeb oraz perspektyw dalszego rozwoju systemów sprawozdawczych.  

   Nie zabraknie rozmowy na temat nowych obowiązków względem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz zmian w sprawozdaniach NB300 i Finrep.   

   Jedna z prezentacji będzie dotyczyła systemu iON – narzędzia dedykowanego do sprawozdań typu rejestry oraz trendów w sposobie zbierania danych przez nadzorców.
   Zwieńczeniem całego spotkania będzie przedstawienie perspektywy rozwoju produktów, wspomagających pracę Zrzeszeń, Banków Spółdzielczych oraz Systemów Ochrony Instytucjonalnej.  

   Jest to również doskonała możliwość do dalszego rozwoju partnerskich relacji z przedstawicielami Banków Zrzeszających oraz Systemów Ochrony Instytucjonalnej. 

   Read More

   Konwerter sprawozdań EBA ITS NBP ITS

   Gotowe narzędzie pozwalające w prosty sposób konwertować sprawozdania z układu EBA ITS na układ NBP ITS oraz z układu NBP ITS na układ EBA ITS.

   Użytkownicy aplikacji aSISt często preferują pracę ze sprawozdaniami w formacie przygotowanym przez EBA lub posiadają system back-office, który generuje dane w układzie EBA. Układy te nie są jednak akceptowane przez polskiego nadzorcę.

   Automatyczna konwersja sprawozdań do formatu NBP oraz EBA

   Dla wygody użytkowników przygotowaliśmy Konwerter aSISt, który pozwala na automatyczne przekształcanie danych:

   • z formatu EBA ITS do taksonomii z pakietu NBP ITS, a następnie wygenerowanie poprawnego sprawozdania zgodnie z wymaganiami NBP,
   • z formatu NBP ITS do układu taksonomii EBA ITS, a następnie wygenerowanie poprawnego sprawozdania zgodnie z wymogami EBA i przesłanie go do jednostki nadrzędnej.

   Proces przetwarzania w Konwerterze aSISt podzielony jest na dwa etapy.

   etapie pierwszym do repozytorium zostają zaczytane sprawozdania w układzie źródłowym EBA ITS:

   • na etapie wprowadzania/zaczytywania danych sprawdzana jest ich poprawność,
   • gotowe sprawozdanie sprawdzane jest pod kątem zgodności z regułami publikowanymi przez Nadzorcę.

   drugim etapie w wyniku konwersji powstaje sprawozdanie w układzie docelowym EBA ITS lub NBP ITS:

   • następuje automatyczna konwersja danych z układu EBA do NBP lub NBP do EBA,
   • sprawozdanie walidowane jest według reguł Nadzorcy,
   • generowana jest instancja XBRL, zgodnie z wymaganiami EBA lub NBP.

   Gwarancja poprawności danych

   Dzięki wielokrotnej walidacji w obu układach, aSISt z konwerterem EBA <-> NBP zapewnia, iż sprawozdania są zgodne z wymaganiami zarówno polskiego, jak i europejskiego nadzorcy.

   Oba układy sprawozdań, wraz z funkcjami eksportu danych i wydruków, dostępne są w jednolitej formie w jednej aplikacji. Proces konwersji nie wymaga dodatkowego zaangażowania ze strony osoby przygotowującej sprawozdania.

   Konwerter oparty jest o aplikację aSISt, dzięki czemu może być wykorzystywany zarówno jako rozbudowa istniejącej infrastruktury, jak i jako zupełnie nowe narzędzie, odrębne w stosunku do systemu sprawozdawczego.

   Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem wersji demonstracyjnej Konwertera aSISt lub mają Państwo pytania, zachęcamy do kontaktu.

   Read More

   Automatyzacja procesu sprawozdawczego

   Profesjonalne usługi automatyzacji procesu sprawozdawczego dla pakietu sprawozdań obowiązkowych dla NBP, BFG i Ministerstwa Finansów.

   Przeprowadzenie całego cyklu sprawozdawczego to często długi i skomplikowany proces, obejmujący zagadnienia merytoryczne, techniczne i technologiczne.

   Czasochłonność i pracochłonność operacji wykonywanych manualnie sprawia, iż Banki, jak i inne Instytucje Finansowe poszukują rozwiązań automatyzujących codzienną pracę.

   Korzyści ze stosowania automatycznego zasilania w procesie sprawozdawczym

   Ręczny proces opracowania znacznej liczby arkuszy oraz wprowadzenia danych pochodzących z wielu źródeł znacznie obciąża zespół sprawozdawczy. Ryzyko wystąpienia błędu w trakcie takiego procesu sprawozdawczego jest bardzo duże.

   Eliminacja błędów, a także audytowalność znacząco wpływają na jakość procesu sprawozdawczego. Automatyczne zasilanie sprawozdań skraca czas potrzebny na przygotowanie skomplikowanych raportów, a także zmniejsza ilość możliwych błędów, ponieważ dane są wprowadzane automatycznie, co wyklucza ludzkie omyłki i zapewnia pełną audytowalność procesu.

   Proces automatycznego zasilenia jest wydajny i trwa, w zależności od sprawozdania, od kilku do kilkunastu minut. Szybkość procesu zapewnia, że w razie korekty danych źródłowych, proces można powtórzyć bez obawy o opóźnienia w przygotowaniu sprawozdania.

   Po wdrożeniu automatycznego zasilania sprawozdań, procedury wyliczania danych są dostępne dla użytkowników i istnieje możliwość ich edycji, podglądu czy ponownej weryfikacji.

   Automatyzacja procesu sprawozdawczego ułatwia modyfikację przygotowania sprawozdania w przypadku zmian w taksonomii lub plikach źródłowych. Zmiany wprowadza się w jednym miejscu (Moduł Automatyzacji) korzystając z funkcjonalności wspierających modyfikacje zasileń: możliwość przeliczenia nowego sprawozdania na wcześniejszych danych lub możliwość przeliczenia wcześniejszego sprawozdania na nowych danych.

   Dodatkowo istnieje możliwość wyszukania wszystkich pól w sprawozdaniach, do których trafiają dane z określonymi atrybutami.

   Wdrożenie automatyzacji

   Wdrożenie automatyzacji wiąże się z przygotowaniem procedur zasilających (mapowań). Mapowania pozwalają na zaczytanie danych z różnorodnych plików lub tabel źródłowych, wykonanie na nich przekształceń oraz wprowadzenie do komórek sprawozdania. Procedury są definiowane bezpośrednio w aplikacji sprawozdawczej w Module Automatyzacji.

   Proces przygotowania automatyzacji składa się z kilku etapów:

   1. analiza źródeł danych
   2. przygotowanie mapowań (procedur zasilających)
   3. testy przetwarzania danych, realizowanych wg cykli iteracyjnych, które przebiegają w następujących etapach:
   • zasilenie sprawozdań
   • testowanie poprawności procesu
   • modyfikacja i rozbudowa mapowań
   • przekazanie mapowań do dalszych testów
   1. szkolenie z obsługi procesu
   2. produkcyjne wdrożenie automatycznego zasilenia
   3. przygotowanie pierwszego sprawozdania jednostkowego
   4. przygotowanie pierwszego sprawozdania skonsolidowanego

   Czas wdrożenia automatyzacji zależy od zakresu automatyzowanej  sprawozdawczości, liczby oraz zawartości źródeł danych i ustalany jest indywidualnie dla każdego z projektów. Automatyzacją mogą zostać objęte wszystkie sprawozdania wymagane przez polskich i europejskich nadzorców.

   Aby zminimalizować nakład pracy użytkowników końcowych i służb IT, większość prac związanych z procesem wdrożenia automatyzacji przeprowadzana jest przez wykwalifikowanych konsultantów GPM Systemy.

   Automatyczne zasilenie sprawozdania Monrep

   Sprawozdania z pakietu Monrep dotyczą obszernych danych monetarnych. Ręczne wypełnienie odpowiednich danych w niemal 21300 komórkach jest czasochłonne i może być efektywnie zastąpione przez automatyczne wprowadzanie danych. Wdrożenie nowych obowiązków sprawozdawczych z równoczesnym przygotowaniem automatyzacji zasilenia sprawozdania pozwala efektywnie wprowadzić sprawozdawczość Monrep w Banku i rozpocząć stopniową automatyzację całej sprawozdawczości obowiązkowej.

   Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości automatyzacji procesu sprawozdawczego.

   Read More