21 listopada, 2017

Wygodna obsługa sprawozdania Rejestr Instrumentów Finansowych w iON

by FINGO systems in BFG

Wygodne rozwiązanie do generowania plików sprawozdawczych w formacie XML na potrzeby Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wymaganym formatem dla sprawozdania Rejestr Instrumentów Finansowych jest plik XML o wielopoziomowej strukturze, zgodny z publikowaną przez BFG schemą xsd.

System Sprawozdawczy iON do obsługi sprawozdania RIF

System sprawozdawczy iON powstał na potrzeby raportowania do BFG i służy do tworzenia oraz generowania sprawozdania Rejestr Instrumentów Finansowych.

Podstawowe cechy iON:

  • dostęp poprzez www – iON umożliwia użytkownikowi wykonanie operacji w systemie, pobranie przetworzonego pliku lub sprawdzenie statusu operacji przez przeglądarkę internetową,
  • przetwarzanie danych – dane mogą być przetwarzane codziennie, a na żądanie udostępniane BFG, co gwarantuje ciągłą weryfikację procedury pobierania i przetwarzania danych,
  • przyjazny interfejs

Aplikacja iON, analogicznie do aplikacji aSISt, umożliwia przeprowadzenie całego cyklu sprawozdawczego w sposób szybki i wygodny. Obsługa pełnego procesu przeliczenia, wczytania, sprawdzenia poprawności oraz wygenerowania danych jest prowadzona w jednym narzędziu. Przygotowane pliki XML są zgodne z wymaganiami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a dane sprawdzane są zarówno na etapie zaczytywania do aplikacji, jak i generowania finalnego sprawozdania.

Rozwiązanie posiada intuicyjny dla użytkownika interfejs, a gotowe komponenty pozwalają na natychmiastowe rozpoczęcie pracy bez konieczności długiego wdrażania i szkolenia.

Sprawozdanie Rejestr Instrumentów Finansowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie rejestru instrumentów finansowych z dnia 8 czerwca 2017 r., rejestr RIF ma być udostępniany Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w ciągu 1 dnia od żądania. W praktyce oznacza to taki sam tryb przygotowania tego rejestru jak rejestru „System Wyliczania BFG”. Zakres informacji, które mają być raportowane wraz ze sprawozdaniem RIF obejmuje:

  • informacje o instrumentach finansowych,
  • informacje o transakcjach sprzedaży instrumentów finansowych ze zobowiązaniem do ich odkupu, transakcjach kupna instrumentów finansowych ze zobowiązaniem do ich odsprzedaży, pożyczkach międzybankowych, których termin wymagalności nie przekracza 3 miesięcy oraz umów ramowych instrumentów finansowych oraz ww. instrumentów.

Zgodnie z wymaganiami Nadzorcy, przesyłane przez Bank sprawozdanie ma zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wymagane jest ponadto pobranie certyfikatu BFG, a także zaszyfrowanie pliku kluczem publicznym.

Automatyczne przetwarzanie danych

W przypadku sprawozdania RIF, które będzie dostarczane do BFG w ciągu 1 dnia od wezwania, kluczowe jest zautomatyzowanie procesu zasilenia sprawozdania tak, by w razie potrzeby raport został wygenerowany w terminie.

System iON dostarczany jest z wydajnym silnikiem ETL, który zapewnia zasilenie danymi bezpośrednio z danych źródłowych.

Źródłami danych dla sprawozdania RIF mogą być:

  • hurtownie danych
  • pliki CSV przygotowywane automatycznie
  • pliki CSV opracowywane ręcznie

Procesy ETL pozwalają na łączenie, sortowanie i filtrowanie danych ze struktur źródłowych dostępowych w Banku. Zastosowanie dodatkowych warunków i wykluczeni jest również możliwe. Tak szerokie możliwości definiowania procedur przekształcania danych sprawiają, że do zasilania wykorzystywane są dane „takie, jakie są” bez nakładów pracy na dostosowanie formatu danych w Banku.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sprawozdawczości RIF w iON, zachęcamy do kontaktu.

CESOP
BSP2
SInF
Ujawnienia
MREL/TLAC