9 maja, 2017

Sprawozdawczość BFG-Informacje dostępna w aSISt

by Katarzyna Mendrek in zobacz inne

Efektywne przygotowanie pakietu sprawozdań dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w systemie sprawozdawczym aSISt, z możliwością bezpłatnego wypróbowania.

Pakiet sprawozdawczy BFG-Informacje

Pakiet sprawozdawczy BFG-Informacje zawiera sprawozdania składane w związku z obowiązkami wynikającymi z Ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Pakiet BFG-Informacje zawiera komplet sprawozdań, które należy regularnie dostarczać do BFG:

Zgodnie z Rozporządzeniem MRiF z art. 330 ust. 7 Ustawy*:

 • Środki gwarantowane,
 • BFG wyliczenie składek,
 • BFG wsparcie ze środków publicznych,
 • BFG system ochrony,
 • Składka na Fundusz Gwarancyjny,
 • BFG Przymusowa Restrukturyzacja,
 • FOŚG,

Zgodnie z Rozporządzeniem MRiF z art. 304 ust. 11 Ustawy**:

 • BFG zobowiązanie do zapłaty FG,
 • BFG zobowiązanie do zapłaty FPR,

aSISt – gotowe rozwiązanie do sprawozdawczości BFG-Informacje

aSISt z modułem BFG-Informacje to gotowe rozwiązanie pozwalające na wypełnienie obowiązku sprawozdawczego wynikającego z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącego art. 330 ust. 7 oraz art. 304 ust. 11 Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

aSISt to gotowe rozwiązanie „z półki”, które pozwala na przeprowadzenie całego procesu sprawozdawczego. Obejmuje on:

 • wprowadzanie danych do sprawozdania – ręcznie, automatycznie lub poprzez zasilenie przy pomocy importu,
 • wyliczanie wartości na podstawie reguł kalkulacyjnych,
 • uzgadnianie danych,
 • wygenerowanie sprawozdań w wymaganym przez nadzorcę formacie XML.

Dzięki modułowej budowie systemu sprawozdawczego aSISt, praca ze sprawozdawczością BFG-Informacje możliwa jest od razu po uzyskaniu odpowiedniej licencji uprawniającej do korzystania z modułu.

Wdrożenie nowego modułu sprawozdawczego trwa zwykle nie dłużej niż 1 dzień roboczy i nie wymaga dużego wsparcia ze strony służb IT.

BFG-Informacje bezpłatnie w aSISt

Sprawozdania z pakietu BFG-Informacje można bezpłatnie niezobowiązująco wypróbować w aplikacji aSISt. Na życzenie obecnych, jak i nowych użytkowników udostępniamy licencję demonstracyjną, która pozwala na wypełnienie obowiązku sprawozdawczego.

Podstawy prawne:

*Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

**Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową

W celu uzyskaniu informacji na temat aSISt z modułem BFG-Informacji, jak i uzyskania licencji demonstracyjnej, zachęcamy do kontaktu.

CESOP
BSP2
SInF
Ujawnienia
MREL/TLAC