Raportowanie Remuneration – nowe obowiązki sprawozdawcze dla banków

Obowiązek przekazywania danych do Narodowego Banku Polskiego w taksonomii XBRL EBA do przeprowadzenia analizy porównawczej wynagrodzeń oraz danych na temat osób o wysokich wynagrodzeniach obowiązuje od 31.12.2021 r. Uchwała nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r., uwzględniająca nowe wymogi sprawozdawcze, została znowelizowana uchwałą ZNBP nr 29/20211 z dnia 2 sierpnia 2021 r. Określono w niej listę banków sporządzających sprawozdania, jak również wzory i sposób przekazywania formularzy. Zakres danych oraz sposób raportowania określony został również w wytycznych EBA/GL/2014/07 oraz EBA/GL/2014/08.

NOWE WYZWANIA SPRAWOZDAWCZE DLA BANKÓW

Dodatkowe wymogi sprawozdawcze dot. zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć oraz zatwierdzonych wyższych stosunków wynagrodzenia zostały opublikowane w ramach frameworku 3.2 EBA dnia 30.09.2022 r. W ramach publikacji dodane zostały nowe taksonomie: Remuneration on gender pay gap (Wynagrodzenia zróżnicowanie ze względu na płeć) oraz Remunerations approved higher ratios (Wynagrodzenia zatwierdzone wyższe stosunki). Aktualizacji podległy taksonomia Remuneration Benchmarking (Benchmarking wynagrodzeń) oraz Remuneration High Earners (Wynagrodzenia wysokie zarobki). 

Zakres danych w formie tabelarycznej dostępny jest na stronie frameworku 3.2 EBA2, po pobraniu pliku zip z punktu 3. DPM v3.2.phase 3 c. DPM table layout and data point categorization, a następnie otworzeniu pliku w formacie Excel: Annotated Table Layout 322-P3-REM 3.2.2. 

Lista tabel sprawozdawczości dot. wynagrodzeń [Źródło: strona EBA] 

W aplikacji aSISt oraz eON dostępne będą nowe i obowiązujące dotychczas taksonomie remuneration, w języku polskim po opublikowaniu przez EBA formularzy w językach narodowych państw członkowskich. Analogiczne jak dla sprawozdawczości ostrożnościowej i innych, proces przygotowania raportu w aplikacji pozostanie niezmieniony: 

 • stworzenie sprawozdania, zdefiniowanie lub skopiowanie kontekstu, 
 • import danych zewnętrznych lub ich ręczne wprowadzenie,  
 • edycja i walidacja danych względem reguł poprawności, 
 • generacja sprawozdania XBRL.  

Powyższe kroki zapewnią przygotowanie sprawozdania zgodnego z wymaganiami Nadzorcy w intuicyjny i znany dla wielu użytkowników sposób.  

AKTUALIZACJA WYTYCZNYCH EBA

Oprócz zmian w zakresie taksonomii, na stronie EBA opublikowane zostały również: 

 1. Nowe wytyczne w sprawie analizy porównawczej wynagrodzeń i zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć dla instytucji kredytowych z datą referencyjną grudzień 2023 r. 3 
 2. Zaktualizowane wytyczne w sprawie procesu gromadzenia danych dotyczących osób o wysokich zarobkach na mocy dyrektywy 2013/36/UE i dyrektywy (UE) 2019/2034 z datą referencyjną grudzień 2022 r.4 

Aktualizacja wytycznych EBA była wymagana w związku z wprowadzeniem dodatkowych wymogów wprowadzonych na mocy dyrektywy (UE) 2019/878 (CRD V), dotyczących stosowania odstępstw i analizy porównawczej zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć. Celem wprowadzonych zmian jest wdrożenie polityki równości względem wynagrodzeń pracowników, w tym tych zajmujących kluczowe funkcje w instytucji oraz harmonizacja analizy porównawczej. Bez wiarygodnych i transparentnych danych wdrożenie wiarygodnej strategii jest niemożliwe. Raportowanie warto potraktować jako szansę na udział w zmieniających się potrzebach rynku i świata oraz prawdziwej zmiany zachowań.  

Poniżej przedstawiam krótkie podsumowanie opublikowanych dokumentów:  

 1. EBA/GL/2022/06 z dnia 30.06.2022 r.: Wytyczne dotyczące analiz porównawczych praktyk w dziedzinie wynagrodzeń, zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć oraz zatwierdzonych wyższych stosunków zmiennych składników wynagrodzenia do składników stałych na podstawie dyrektywy 2013/36/UE.

Dane należy raportować w walucie euro, a wszystkie kwoty podawać w pełnej wysokości tzn. nie zaokrąglać ich. Dokument zawiera wizualizacje tabel sprawozdawczych oraz opisuje w jaki sposób kontrolowana będzie jakość danych. 

Oprócz powyższych, w dokumencie opisano specyfikacje, wyjaśniające w jaki sposób należy klasyfikować pracowników, jak wyliczać zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć oraz jak uzupełniać dane o ich wynagrodzeniach w poszczególnych tabelach. W wytycznych podkreślono istotę kompletności oraz wiarygodności danych do analiz porównawczych.  

 1. EBA/GL/2022/08 z dnia 30.06.2022 r.: Wytyczne w sprawie gromadzenia danych dotyczących osób o wysokich zarobkach na mocy dyrektywy 2013/36/UE i dyrektywy (UE) 2019/2034 

Dokument uchylił wytyczne EBA/GL/2014/07 i ma zastosowanie od dnia 31.12.2022 r.  

Przedmiotem dokumentu jest wskazanie zakresu stosowania oraz sposobu wdrożenia obowiązku dot. gromadzenia informacji dot. osób fizycznych otrzymujących wynagrodzenie w wysokości co najmniej 1 mln EUR w danym roku obrachunkowym. 

Celem jest zapewnienie spójności oraz jakości danych przekazywanych do właściwych organów, a następnie udostępnianych EBA. Zebrane dane będą publikowane przez EBA na zasadzie zbiorczej dla państw członkowskich.

Wytyczne wskazują adresatów oraz zakres instytucji podlegających gromadzeniu danych o osobach o wysokich zarobkach. 

Informacje sprawozdawcze powinny być przekazywane do 15 czerwca każdego roku, za poprzedzający rok sprawozdawczy. Wskazane zostało rozwiązanie przejściowe dot. raportowania danych dotyczących osób o wysokich zarobkach za rok obrachunkowy kończący się w 2022 r.: instytucje powinny przekazać dane do właściwych organów do dnia 31.08.2023 r. 

W dokumencie przedstawiono specyfikacje proceduralne oraz ogólne dotyczące gromadzenia danych i ich raportowania. Wartości należy przedłożyć w EUR, w pełnych kwotach. Opisano w jaki sposób należy klasyfikować i wykazywać osoby o wysokich zarobkach oraz jakie składowe wynagrodzenia należy wziąć pod uwagę do przeliczenia danych podlegających raportowaniu. Dokument zawiera zestaw sugerowanych działań, które mają na celu zapewnienie jakości przekazywanych danych.  

Do wytycznych dołączono załączniki z wizualizacjami tabel sprawozdawczych oraz opis z regułami kontrolującymi poprawność przekazanych wartości. Dodatkowo w załączniku IV wskazano jakie informacje i na jakim poziomie konsolidacji powinny zaraportować podmioty przedkładające dane.

Zachęcamy do kontaktu w sprawie wdrożenia rozwiązania w Państwa banku.

Więcej o systemach:

Wiktoria Fabińska

W FINGO pracuje od 4 lat (
GPM Systemy do fuzji 1.08.2022). W firmie pełni funkcję Project Managera. Realizowała projekty m.in. wdrożenia frameworku 3.0 oraz 3.2 EBA w aplikacji aSISt. Ciągle podnosi swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, dotychczas ukończyła studia podyplomowe Project Management na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, zdobyła również certyfikaty Agile PM® Foundation, Agile BA® Foundation oraz PRINCE2® Foundation. Wolny czas poświęca na rowerowe przejażdżki po Wrocławiu oraz czytanie książek, w szczególności kryminałów.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

  | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną |
  | Polityka Prywatności |

  Read More

  Ujawnienia – Filar III EBA oraz MREL/TLAC

  Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) 2021/637 z dnia 15 marca 2021 r. oraz 2021/763 z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniają standardy  techniczne w odniesieniu  do  publicznego  ujawniania  przez  instytucje  informacji, o  których  mowa  w  Rozporządzeniu  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  575/2013.

  Adekwatność kapitałowa oraz minimalne wymogi w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych mają na celu:

  • informowanie uczestników rynku kapitałowego w celu umożliwienia podejmowania decyzji opartych na wiedzy
  • zapewnienie, że poziom podejmowanego przez banki ryzyka związanego z rozwojem ich działalności, może zostać pokryty posiadanym kapitałem

  W ramach III filaru adekwatności kapitałowej, Komisja Europejska uregulowała proces publikacji ujawnień. Wraz z rozporządzeniami (UE) 2021/637 oraz 2021/763 poszerzono oraz ujednolicono zakres ujawnień, do których zobligowane zostały banki. Zmiany te sprawiły, że proces przygotowania sprawozdania stał się bardziej skomplikowany i wymaga większego nakładu pracy.

  Zakres raportowania

  Ujawnienia obejmą wymogi sprawozdawcze dotyczące: funduszy FINREP, COREP, funduszy własnych, obciążenia aktywów, dużych ekspozycji, wskaźnika dźwigni oraz NSFR. 

  Czy można ułatwić proces raportowania?

  Publikacja ujawnień dotyczy tych samych danych, które w procesie nadzorczym zostały już zaraportowane do regulatora, co sprawia, że banki poszukują narzędzia, które w oparciu o dane ze sprawozdań EBA ITS opracuje tabele do publikacji ujawnień. Wykorzystując do raportowania system umożliwiający przygotowanie ujawnień na podstawie sprawozdań EBA, oszczędza się czas, jednocześnie mając pewność, że przygotowujemy sprawozdanie zgodne z wymogami EBA.

  Takim systemem, który umożliwia automatyczne przygotowywanie ujawnień na podstawie sprawozdań EBA ITS, jest aSISt-Ujawnienia.

  Profesjonalne rozwiązanie do przygotowywania ujawnień

  System aSISt-Ujawnienia pozwala za pomocą jednego raportu spełnić wymóg publikacji do wiadomości publicznej dwóch rodzajów ujawnień: Ujawnień Filara III EBA oraz Ujawnień MREL i TLAC.

  Rozwiązanie wykorzystuje sprawozdania EBA ITS raportowane w formacie XBRL do NBP. Dokładnie te same sprawozdania – bez dodatkowego ich przygotowywania – są wczytywane do systemu, co sprawia, że wdrożenie aSISt-Ujawnienia jest możliwe niezależnie od systemu raportowego używanego przez bank.

  Wzorzec publikacji odzwierciedla zarówno zakres ujawnień, sposób wyliczenia publikowanych wielkości, jak też charakterystyczne cechy wizerunkowe stosowane w publikacjach banku. Natomiast tabele wyprodukowane przez system aSISt-Ujawnienia mogą być bezpośrednio publikowane lub wykorzystane jako tabele w szerszych opracowaniach i dokumentacji.

  Ze względu na potrzeby przygotowania raportu ujawnień w dwóch wersjach językowych, System posiada ich dwa odrębne wzorce – polski i angielski. Sam aSISt-Ujawnienia oraz tabele dostępne są w języku polskim, jednak cześć formularzy posiada dodatkowe pola do uzupełnienia treści, która występować będzie w angielskiej wersji raportu.

  Dlaczego warto wybrać aSISt-Ujawnienia?

  System aSISt-Ujawnienia zbudowany jest z wykorzystaniem aplikacji aSISt – najpowszechniej stosowanego w Polsce systemu do sprawozdawczości regulacyjnej. Wzorzec ujawnień jest dostępny w aplikacji w postaci tabel umożliwiających podgląd oraz wyliczenie danych.

  System aSISt, o który rozwiązanie zostało oparte, odpowiada obecnie za przygotowanie sprawozdań z zakresu EBA ITS, które przekazywane są w formacie XBRL do Nadzorcy Krajowego. Sprawozdania te są źródłem danych dla raportu.

  Wydajny proces

  Zastosowanie proponowanego rozwiązania minimalizuje nakład pracy potrzebny na przygotowanie tabel do raportu ujawnień

  Minimalizacja błędów

  Zastosowanie automatyzacji w zakresie publikacji ujawnień redukuje ryzyko operacyjne wynikające z możliwości popełniania błędu w procesie przygotowania danych do ujawnień.

  Zgodność z przepisami

  aSISt – Ujawnienia gwarantuje zgodność z wymogami regulacyjnymi oraz standardami korporacyjnymi obowiązującymi nawet w największych bankach.

  Przygotowywanie Ujawień przy pomocy aplikacji aSISt-Ujawnienia pozwala na wykorzystanie gotowych raportów i skrócenie całego procesu. Jeśli chcą Państwo poznać szczegóły rozwiązania, zapraszamy do kontaktu.

  Jeśli są Państwo zainteresowani narzędziem do przygotowywania Ujawnień, zapraszamy do kontaktu

   | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną |
   | Polityka Prywatności |

   Źródła:

   Read More

   Standardy w zakresie adekwatności kapitałowej (MREL/TLAC)

   Zgodnie z Dyrektywą o Przymusowej Restrukturyzacji (BRRD) oraz ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), banki będą zobowiązane do spełniania wymagań w zakresie minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji oraz w zakresie wskaźnika całkowitej zdolności do pokrywania strat – tzw. MREL oraz TLAC.

   Po światowym kryzysie na rynku finansowym zapoczątkowanym w Stanach Zjednoczonych (2006-2008 rok) oraz kryzysie finansowym na Cyprze (2013), w kolejnych krajach stopniowo wprowadzane są regulacje mające podnieść bezpieczeństwo kapitałowe banków i zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

   Dla podniesienia bezpieczeństwa kapitałowego banków kluczowe stały się regulacje Resolution oraz nowe standardy w zakresie adekwatności kapitałowej – MREL i TLAC.

   Resolution, które zostało wprowadzone do polskiego prawa ustawą o BFG, jest mechanizmem przymusowej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków działających na terytorium Unii Europejskiej. Dzięki tej regulacji chronione są pieniądze podatników, gdyż proces upadłościowy lub restrukturyzacyjny przeprowadzany jest bez angażowania środków publicznych – ciężar ratowania instytucji finansowych przeniesiono z państwa (bail-out) na akcjonariuszy (bail-in).

   MREL i TLAC – czym są?

   MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) jest wymogiem ostrożnościowym, który będzie obowiązywał wszystkie banki w Unii Europejskiej. W Polsce jego zakres będzie regulowany decyzjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

   Typowe strategie resolution, takie jak bank pomostowy, przejęcie, czy bail-in, mają być podstawowymi strategiami wyłącznie dla banków pełniących funkcje krytyczne. Za warunek powodzenia realizacji procesu Resolution, uznaje się spełnienie przez podmiot wymogów MREL, obejmuje on fundusze własne oraz tzw. zobowiązania kwalifikowane.

   Wymogami TLAC (Total Loss-Absorbing Capacity) zostały objęte banki działające globalnie, uznane za instytucje o wysokim znaczeniu systemowym (GSII).

   Podstawą do wyznaczenia obu norm – zarówno europejskiej, jak i globalnej – jest poziom aktywów ważonych ryzykiem.

   W związku z wydarzeniami związanymi z pandemią COVID-19 oraz implementacją BRRD2, termin na spełnienie przez podmioty przymusowej restrukturyzacji wymogu MREL, został wydłużony  do 1 stycznia 2024 r.

   Sprawozdawczość MREL i TLAC

   Zgodnie taksonomią określoną przez EBA w ramach Framework 3.0, sprawozdania, które będą musiały przygotowywać podmioty sektora bankowego, obejmują pięć głównych obszarów oceny, które są istotne dla określenia jakości instrumentów TLAC/MREL, a mianowicie:

   • dostępność,
   • podporządkowanie,
   • zdolność do absorpcji strat,
   • zapadalność
   • inne aspekty, w tym przepisy prawa, wezwania podatkowe i regulacyjne oraz klauzule dotyczące podatku brutto.

   Sprawozdania mają zawierać łącznie 15 zaleceń: 4 z nich w dziedzinie podporządkowania, 7 w dziedzinie zdolności do absorpcji strat, 3 w obszarze zapadalności i 1 w sprawie podatku brutto.

   Kto będzie zobligowany do raportowania MREL/TLAC?

   W przypadku sprawozdawczości MREL do raportowania zobligowane będą:

   • Podmioty krajowe – obligatoryjnie (instytucje finansowe i organy nadzoru oraz wszystkie banki)
   • Podmioty niebędące podmiotami krajowymi – fakultatywnie (holdingi i spółki holdingowe).

   Natomiast w przypadku sprawozdawczości TLAC raportowaniem objęte zostaną:

   • Globalne instytucje o znaczeniu systemowym (G-SII)
   • instytucje będące częścią Instytucji o Znaczeniu Systemowym

   Terminy i częstotliwość raportowania MREL/TLAC

   Zarówno w przypadku sprawozdawczości MREL, jak i TLAC, częstotliwość raportowania zależna będzie od kategorii podmiotu raportującego.

   Będą obowiązywać sprawozdania:

   • kwartalne – zobowiązane będą podmioty wchodzące w skład G-SII,
   • półroczne lub roczne (na koniec okresu obrachunkowego) – inne instytucje finansowe.

   Pierwsze sprawozdanie – według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. – ma zostać przekazane drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu BFG STP, do dnia 30 września 2021 r.

   Systemy do sprawozdawczości MREL/TLAC

   Mnogość regulacji, którym podlegają instytucje sektora bankowego sprawia, że spełnienie wszystkich wymogów sprawozdawczych staje się coraz trudniejsze. Wiele podmiotów boryka się ze znacznymi problemami związanymi, m.in. z trudnością wprowadzenia pracowników w nowe obowiązki sprawozdawcze.

   Aby ułatwić spełnienie obowiązków, banki poszukują systemów, które maksymalnie uproszczą proces sprawozdawczy. W odpowiedzi na ich potrzeby, firmy dostarczające oprogramowanie dla instytucji finansowych oferują systemy spełniające wymogi Resolution, a także dostosowują swoje rozwiązania do pojawiających się obowiązków sprawozdawczych, takich jak wprowadzany przez EBA MREL/TLAC.

   Jednymi z takich systemów jest aSISt, który jest wysoko wyspecjalizowanym narzędziem do sprawozdawczości XBRL. Jest to sprawdzone narzędzie, z którego od wielu lat z powodzeniem korzysta 100% polskich banków spółdzielczych, a także wiele polskich i zagranicznych banków komercyjnych i instytucji nadzorczych.

   Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymaniem szczegółowych informacji o systemie aSISt i poznaniem oferty na system do sprawozdawczości MREL, TLAC lub Resolution, zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści z przyjemnością przygotują ofertę dedykowaną do Państwa potrzeb sprawozdawczych.

   Jeśli są Państwo zainteresowani narzędziem do sprawozdawczości obejmującej resolution lub MREL, zapraszamy do kontaktu


   Źródła:

    | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną |
    | Polityka Prywatności |

    Read More

    IFD/IFR – system ostrożnościowy dla firm inwestycyjnych

    Zdaniem Komisji Europejskiej i Rady UE, wieloletnie obserwacje europejskiego rynku finansowego ujawniły, że firmy inwestycyjne wymagają dopasowanych do ich charakteru wymogów ostrożnościowych. W odpowiedzi na te szczególne potrzeby, stworzone zostały nowe regulacje prawne, które mają wpłynąć pozytywnie na zachowanie stabilności finansowej firm inwestycyjnych. Wymogi te będą owocowały nowymi obowiązkami sprawozdawczymi, których spełnienie można wspomóc korzystając ze specjalistycznych systemów sprawozdawczych.

    Unijny ustawodawca zwrócił uwagę, że firmy inwestycyjne działające w poszczególnych państwach członkowskich UE podlegają zróżnicowanym wymogom prawnym, co w znacznym stopniu utrudnia realizację zasad wspólnego rynku Unii Europejskiej. Ma się to jednak wkrótce zmienić za sprawą wdrożenia nowych wymogów ostrożnościowych określonych przez UE. Wdrażane wymogi mają na celu stworzenie na poziomie Unii Europejskiej spójnej i jednolitej regulacji dla firm inwestycyjnych. Dyrektywa IFD oraz rozporządzenie IFR stworzą kompleksowy system ostrożnościowy.

    Co ulegnie zmianom?

    Firmy inwestycyjne będą zobligowane do raportowania danych obejmujących poziom kapitału, ryzyko koncentracji, płynność, poziom działalności, fundusze własne oraz tzw. K-Factors: obejmujące ryzyko dla firmy, rynku i klienta.

    Czy wszystkie firmy będą mieć jednakowe obowiązki sprawozdawcze?

    Firmy inwestycyjne zostaną podzielone na trzy klasy w zależności od ich wielkości i złożoności, a każda z nich będzie podlegać szczególnym ramom ostrożnościowym:

    • Klasa 1: firmy inwestycyjne o znaczeniu systemowym będą podlegać pod ramy ostrożnościowe CRD/CRR
    • Klasa 2: kategoria rezydualna podmioty z tej kategorii obejmie pełny zakres IFR/IFD
    • Klasa 3: małe i niepowiązane ze sobą firmy inwestycyjne zostaną objęte ograniczonym zakresem IFR/IFD

    Kogo dotyczą zmiany?

    Wymogi ostrożnościowe będą dotyczyć firm inwestycyjnych, którymi są:

    • domy maklerskie,
    • banki prowadzące działalność maklerską,
    • zagraniczne firmy inwestycyjne, które prowadzą działalność maklerską na terenie Polski,
    • zagraniczne osoby prawne, które mają siedzibę na terytorium innego państwa niż państwo członkowskie UE, ale prowadzące działalność maklerską na terytorium Polski.

    Według szacunków Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego projekt Ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw oddziaływać będzie na trzydzieści osiem (38) domów maklerskich w Polsce.

    Jaka jest podstawa prawna wprowadzanych zmian?

    • Dyrektywa IFD – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 z dn. 27 listopada 2019 r. w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniającej dyrektywy 2002/87/WE, 2009/65/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE i 2014/65/UE,
    • Rozporządzenie IFR – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dn. 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014.

    Termin wejścia w życie

    Dyrektywa IFD weszła w życie z dniem 25 grudnia 2019 roku, a Państwa członkowskie UE mają 18 miesięcy na jej transpozycję do systemów prawa krajowego, co oznacza, że harmonogram realizacji rozpoczyna się od dnia 26 czerwca 2021 r.

    W dniu 26 czerwca 2021 r. MSSF ma bezpośrednie zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich, a IFD powinien zostać transponowany do prawa lokalnego w tym samym dniu, z wyjątkiem ujawnianych zagrożeń środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem, w tym zagrożeń fizycznych i ryzyka przejściowego, które są opóźnione do dnia 26 grudnia 2022 r. Wymogi kapitałowe podlegają pięcioletniemu okresowi stopniowego wprowadzania.

    Czy można uprościć proces wprowadzania zmian w firmach?

    Oczywiście!

    Systemy z rodziny aSISt dają możliwość wydajnego spełniania różnych obowiązków sprawozdawczych, w tym również obowiązku sprawozdawczego IFD/IFR.

    Należy pamiętać, że wdrożenie nowych obowiązków sprawozdawczych wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian na poziomie firm inwestycyjnych.

    Do spełnienia nowych wymogów będą musiały zostać przygotowane także osoby sprawozdające. Dedykowane systemy do sprawozdawczości IFD/IFR ułatwią im wdrożenie, usprawnią pracę i zminimalizują ryzyko błędów.

    Jeśli są Państwo zainteresowani poznaniem szczegółów rozwiązania do sprawozdawczości IFD/IFR, zapraszamy do kontaktu.

    Jeśli są Państwo zainteresowani narzędziem do sprawozdawczości IFD/IFR, zapraszamy do kontaktu    Źródła:

     | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną |
     | Polityka Prywatności |

     Read More

     Zmiany w sprawozdaniach obligatoryjnych wymaganych przez EBA

     Europejski Bank Centralny ogłosił informację dotycząca nowych sprawozdań oraz zmian w dotychczas obowiązującym frameworku.

     Pierwsze zmiany wprowadzone w Framework 2.10 będą obowiązywały od 31.12.2020 roku.

     Szczegółowe daty obowiązywania nowych sprawozdań lub zmian w dotychczas obowiązujących przedstawione są w tabeli.

     od 09.2020:od 31.12.2020 :od 31.01.2021:od 01.01.2022:
     Benchmarking
     Initial
     Market 
     Valuation 
     Renumeration
     Benchmarking 
     Payment Service Directive Benchmarking 
     Credit
     Risk 
     Remuneration
     High
     earners 
     Benchmarking 
     Market
     Risk 

     Remuneration Benchmarking (Remuneration) i Remuneration High earners 

     Sprawozdania te dotyczą raportowania wynagrodzeń, w celu zwiększenia spójności informacji gromadzonych na temat praktyk w zakresie wynagrodzeń instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz porównania trendów w zakresie tychże wynagrodzeń. 

     Sprawozdanie PSD – Payment Service Directive 

     Sprawozdanie to obejmuje wszystkich dostawców usług płatniczych, na których nałożono obowiązek  zgłaszania danych statystycznych dotyczących oszustw związanych z różnymi sposobami płatności. Dostawca usług płatniczych powinien również dostarczyć do KNF raport przedstawiający wyniki testów warunków skrajnych, w tym założenia przyjęte za podstawę takiego testowania oraz informacje o sposobie rozwiązania każdego z wykrytych problemów. 

     Sprawozdania, w których zachodzą zmiany w nowym framoworku 2.10

     • Sprawozdanie Benchmarking Credit Risk 
     • Sprawozdanie Bechmarking Market Risk 
     • Sprawozdanie Benchmarking Initial Market Valuation (IMV)

     Jeśli są Państwo zainteresowani implementacją nowych sprawozdań, zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Sprzedaży i Marketingu.


     W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA ROZWIĄZANIAMI SPRAWOZDAWCZYMI DO EBA, PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA:

      | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną |
      | Polityka Prywatności |

      Read More