6 marca, 2023

SInF – System Informacji Finansowej

by FINGO systems in warto przeczytać

Wdrożenie projektu System Informacji Finansowej (SInF) wiąże się z nowym obowiązkiem sprawozdawczym, którego celem jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Pierwsze raportowanie SInF zostało przewidziane na maj 2023.

Środowisko testowe SINF

Ustawa o Systemie Informacji Finansowej (SInF) została podpisana przez Prezydenta w dniu 23.01.2023, a jej ogłoszenie nastąpiło 26.01.2023. Wejście w życie Ustawy będzie miało miejsce po dwóch tygodniach od jej ogłoszenia, co oznacza, że już w połowie kwietnia będzie można rozpocząć raportowanie, natomiast pierwsze raportowanie obligatoryjne SInF nastąpi w maju 2023

Jeśli są Państwo zainteresowani przetestowaniem aplikacji iON do przygotowania raportów, umożliwiamy przeprowadzanie takich testów. Zapraszamy do kontaktu.

Czym jest SInF i kogo dotyczy?

Wdrażany projekt dokonuje implementacji dyrektywy 2019/1153 w zakresie dotyczącym wymiany informacji zgromadzonych w scentralizowanych rejestrach rachunków bankowych. W pozostałym zakresie, dyrektywa 2019/1153 została wdrożona w sierpniu 2021 w ramach osobnego procesu legislacyjnego.

Ustawa włącza do polskiego prawa dyrektywę 2018/843, w wyniku czego powstanie System Informacji Finansowej (SInF) służący gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji szeroko definiowanych otwartych i zamkniętych rachunkach, jak również o umowach o udostępnieniu skrytek sejfowych.

System Informacji Finansowej przyjmuje bardzo szeroką definicję rachunku, oznacza to, że jako rachunek będą też uznawane rachunki w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych, rachunki papierów wartościowych oraz rachunki płatnicze w innych podmiotach finansujących.

Jest to kolejny obowiązek sprawozdawczy w polskim ustawodawstwie, który ma na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jego utworzenie ma również przyczynić się do zahamowania przestępstw finansowych dzięki nadzorowi wszystkich kont przez różne służby, m.in.: Policję, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową, Straż Graniczną, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Krajową Administrację Skarbową.

HARMONOGRAM – aktualizacja na dzień 13.02.2023 r.

DATA OBSZAR ETAP
2022-11-21 ST Przekazanie przez KIR Specyfikacji technicznej nr 2 oraz XSD
2023-01-09 TESTY Udostępnienie przez KIR środowisk STIR: TEST i PREPROD do testów interfejsów plikowych
2023-01-23 USTAWA Podpisanie ustawy przez Prezydenta
2023-01-26 USTAWA Ogłoszenie ustawy (https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/0180)
2023-02-11 USTAWA Wejście w życie ustawy o SInF
2023-04-11 WDROŻENIE Udostępnienie przez KIR możliwości zasilania STIR w wersji 3.0, pliki i www
2023-05-10 WDROŻENIE Ostateczny termin rozpoczęcia raportowania przez Banki i SKOK-i

Termin przyjęcia w Polsce

I kwartał 2023 r.

Implementacja dyrektywy 2019/1153

1 sierpnia 2021 r.

Podstawy prawne

 

Pierwsze raportowanie

maj 2023 r.

Dostęp do środowiska testowego

 

Ponownie dostępne od 9 stycznia 2023 r.

 

Zawartość sprawozdania

 

dotyczące funkcjonowania SInF
w szczególności o liczbie informacji o rachunku przekazanych do SInF przez instytucje obowiązane oraz
informacji o rachunku udostępnionych podmiotom

 


 
Częstotliwość raportowania

 

 • do SInF do 3 dni od wystąpienia zdarzenia
 • w terminie 3. dni od wezwania
 • roczne (działalność organu SInF)
 • w związku z połączeniem raportowania SINF z raportowaniem STIR, banki mają możliwość codziennego raportowania

 

Ogólnopolski rejestr

 

 • kont bankowych
 • rachunków maklerskich
 • rachunków płatniczych
 • skrzynek depozytowych
 • trustów 

 

 

 

Dostęp

 

 

 

 

 • Prokurator Krajowy,
 • Prezesi Sądów Apelacyjnych,
 • Policja,
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służba Wywiadu Wojskowego,
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • Straż Graniczna,
 • Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
 • Krajowa Administracja Skarbowa,
 • Komendant Służby Ochrony Państwa,
 • Inspektor Nadzoru Wewnętrznego 

Przekazywanie danych

obowiązkowe, bez zgody posiadacza rachunku

TERMINY SPRAWOZDAWCZE

W ramach funkcjonowania Systemu Informacji Finansowej (SInF), instytucja obowiązana będzie zobligowana do przekazywania do STIR informacji o rachunku nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia rachunku, zmiany informacji o rachunku przekazanych do SInF lub zamknięcia rachunku. Natomiast korekty będą miały być przekazywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia, w którym stwierdzono brak informacji albo niezgodność przekazanej informacji. Korekty na wezwanie organu właściwego są przekazywane w terminie 3 dni od dnia wpływu lub udostępnienia żądania ponownego przekazania informacji o rachunku.

Przekazywanie danych o rachunkach będzie dla wszystkich banków i innych podmiotów finansowych obowiązkiem – w przypadku niedopełnienia tego obowiązku groziły będą kary finansowe do 1,5 mln zł, nadawane przez KNF lub naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Przekazywanie informacji rozpocznie się w różnych terminach, w zależności od instytucji obowiązanej. Nie później niż w terminie:

 • 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – w przypadku instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a-b oraz e, tzn. oddziałów instytucji kredytowych, banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Krajowych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, NBP,
 • 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – w przypadku instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. c, art. 3 pkt 1 lit. d oraz w art. 3 pkt 1 lit. f, tzn. krajowych instytucji płatniczych, krajowa instytucja pieniądza elektronicznego, oddział unijnej instytucji płatniczej, oddział unijnej instytucji pieniądza elektronicznego, oddział zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego, z wyjątkiem małych instytucji płatniczych,
 • 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – w przypadku małych instytucji płatniczych (art. 3 pkt 1 lit. c), firm inwestycyjnych (art. 3 pkt 1 lit. d.) 

Instytucje obowiązane do raportowania:

 • oddziały instytucji kredytowych
 • banki krajowe
 • oddziały banków zagranicznych
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
 • Krajowe Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe
 • krajowe instytucje płatnicze
 • krajowe instytucje pieniądza elektronicznego
 • oddziały unijnych instytucji płatniczych
 • oddziały unijnych instytucji pieniądza elektronicznego
 • oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego
 • firmy inwestycyjne
 • banki powiernicze
 • Narodowy Bank Polski

DOSTOSOWANIE SYSTEMÓW DO WYMOGÓW SINF

Posiadanie efektywnego systemu sprawozdawczego, który dynamicznie dostosowuje się do zmieniających się realiów prawnych jest niezwykle istotne szczególnie w przypadku realizacji zadań z obszaru przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. W ostatnim czasie na sprawozdawczość z tych obszarów kładziony jest bardzo duży nacisk, co powoduje, że brak spełnienia obowiązku obarczony został wysokimi karami.

Raportowanie SINF z Systemem iON

iON wydajnie wspomaga instytucje obowiązane w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych, w tym także SInF. 
Jest nowoczesnym, sprawdzonym i wysoce intuicyjnym systemem, który dzięki dostępowi przez przeglądarkę internetową umożliwia Użytkownikowi elastyczną pracę z dowolnie wybranego miejsca. W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości warto powierzyć sprawozdawczość narzędziu, które zawsze jest gotowe do pracy, a jego aktualność i zgodność z przepisami prawa nie budzi wątpliwości.

Aplikacja iON umożliwia przeprowadzenie całego procesu sprawozdawczego w szybki i wygodny sposób. System obsługuje pełen proces przeliczenia, wczytania, sprawdzenia poprawności oraz wygenerowania danych. Gotowe sprawozdanie jest zgodne ze wszystkimi wymaganiami Nadzorcy, a dane są sprawdzane zarówno na etapie zaczytywania do aplikacji, jak i generowania finalnego sprawozdania. 

Wdrożony do aplikacji autorski cykl życia dla sprawozdań SINF pozwala na przeprowadzenie pełnej komunikacji z systemem telekomunikacyjnym STIR w iON. Oprócz przygotowania sprawozdania, aplikacja umożliwia wysyłkę pliku do nadzorcy oraz automatyczny odbiór komunikatów błędów wraz z plikami zwrotnymi od Nadzorcy. 

Jeśli chcą Państwo zobaczyć, jak wygląda praca z naszym systemem, zapraszamy do obejrzenia poniższego filmu, a także umówienia prezentacji, podczas której nie tylko poznają Państwo system iON, ale również uzyskają odpowiedzi na Państwa pytania.

Jeśli Państwa instytucja została zobligowana do raportowania w ramach Systemu Informacji Finansowej, zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na Państwa pytania, zaprezentujemy system iON oraz przedstawimy ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb.

  | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną |
  | Polityka Prywatności |

  TESTY RAPORTOWANIA

  Jeśli są Państwo zainteresowani testowaniem przygotowania raportów w systemie iON, zapraszamy do wypełnienia formularza lub kontaktu bezpośredniego na jeden z poniższych numerów:

  +48 515 985 555
  +48 515 178 280
  +48 695 711 771

  Źródła:

  CESOP
  BSP2
  SInF
  Ujawnienia
  MREL/TLAC