OBSŁUGIWANA SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Systemy z Rodziny aSISt tworzą kompleksowe narzędzia do sprawozdawczości obligatoryjnej. Dzięki ich modułowej budowie, wybrane rozwiązanie będzie dowolnie konfigurowane pod indywidualne wymagania Klienta stawiane aplikacji sprawozdawczej. Aplikacje z Rodziny aSISt obsługują sprawozdawczość zgodną z wymaganiami wielu instytucji nadzorczych – zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Sprawozdawczość EBA ITS

Sprawozdawczość na podstawie wymogów określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (z późn. zm.) ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz. U. L 191 z 28.6.2014 s.1) oraz stosownie do zapisów Uchwały nr 71/2016 Zarządu NBP z dnia 22 grudnia 2016 r.

Moduły sprawozdawcze dostępne w naszych systemach są zgodne z wymogami European Banking Authority (EBA) oraz na bieżąco aktualizowane wraz ze zmianami sprawozdawczymi, tak aby system był zawsze dostosowany do aktualnych wymagań raportowych.

COVID-19
 • COVID-19 EBA ITS PL
EBA ITS
z tłumaczeniami PL
 • ALMM
 • Encumbrance
 • Funding Plans
 • LCR DA
 • COREP LR
 • COREP OF
 • COREP IP LOSSES dla Oddziałów Instytucji Kredytowych
 • FINREP skonsolidowany
 • FINREP jednostkowy
 • NSFR
 • LE
 • Remuneration

Sprawozdawczość NBP

Sprawozdawczość zgodna z wymaganiami Narodowego Banku Polskiego, która jest obsługiwana w naszych systemach. Lista dostępnych sprawozdań jest rozwijana wraz ze zmianami wymagań sprawozdawczych.

ALMM
BSP
 • BSP BANKI 
 • BSP FN 
 • BSP IN 
 • BSP OSZUSTWA 
 • BSP PD 
 • BSP ST
BSP2
 • WIP – Wydawcy instrumentów płatniczych (zmodyfikowane formularze FN)
 • WIP 2 – Wydawcy instrumentów płatniczych
 • WIPE 2 – Wydawcy instrumentów płatniczych, na których jest przechowywany
  pieniądz elektroniczny wydany przez inny podmiot
 • WPE 2 – Wydawcy pieniądza elektronicznego
 • AR – Agenci rozliczeniowi (zmodyfikowane formularze ST)
 • AR 2 – Agenci rozliczeniowi
 • SP – Systemy płatności
 • AIS/PIS – AIS (Account Information Services) – dostęp do informacji o rachunku płatniczym, PIS (Payment Initiation Service) – inicjowanie płatności w rachunku płatniczym
 • PP – Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania i pośrednictwa w realizowaniu przekazów pieniężnych w obrocie krajowym i z zagranicą
 • BLIK – System BLIK
 • POCZTA – Poczta Polska
 • WW – Liczba i wartość wpłat i wypłat gotówki do i z kas banku
COREP

Załącznik I i II rozporządzenia 680/2014 (z późn.zm.)

 • COREP LR
 • COREP OF
 • COREP IP LOSSES dla Oddziałów Instytucji Kredytowych
Encumbrance
FINREP

Załącznik III i V rozporządzenia 680/2014 (z późn.zm).

Sprawozdanie w zakresie informacji finansowych (FINREP ITS)

Sprawozdanie obejmuje dane w zakresie aktywów, zobowiązań, kapitału własnego, przychodów i kosztów oraz ekspozycji pozabilansowych.

 • FINREP skonsolidowany
 • FINREP jednostkowy
Funding Plans
IP LOSSES

Załącznik VI i VII rozporządzenia 680/2014 (z późn.zm.).

Straty z tytułu udzielonych kredytów zabezpieczonych nieruchomościami (IP Losses)

W sprawozdaniu prezentowane są ekspozycje z tytułu kredytów zabezpieczonych nieruchomościami i straty z tytułu tych ekspozycji.

 • IP LOSSES
LCR

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014 (z późn.zm). Załącznik XXIV i XXV rozporządzenia 680/2014 (z późn.zm.).

Sprawozdawczość w zakresie płynności (LCR)

W sprawozdaniu prezentowane są informacje dotyczące wysokości wskaźnika LCR oraz struktury zabezpieczenia przed utratą płynności.

 • LCR DA
LE

Załącznik VIII i IX rozporządzenia 680/2014 (z późn.zm.)

Sprawozdanie w zakresie dużych ekspozycji.

Zawiera informacje o dużych ekspozycjach wobec pojedynczych klientów lub grup powiązanych klientów.

 • LEJ
 • LES
MONREP
 • Monrep stany, korekty, sekurytyzacja 
 • Monrep statystyka dealerska 
 • Monrep statystyka dealerska – emisje 
 • Monrep stopy
NB300
 • MB300
 • NB300
 • NBS300
NSFR
NSO
 • Zgłoszenie zaangażowania 
 • Liczba rachunków 
 • F1 
 • FOŚG 
 • PD 
 • Rezerwa obowiązkowa 
 • Rozliczenia międzyoddziałowe 
 • Środki gwarantowane 
 • Udziały wzajemne
 • Karty płatnicze (1700) 
 • Karty płatnicze (1702)
OGASTAT / EPIU
 • Ewidencja Pieniądza i Urządzeń
PEGAZ
 • PEGAZ
 • PEGAZ kwartalny
SHS
 • Securities Holding Statistics

Sprawozdawczość BFG

Sprawozdawczość raportowana do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, dostępna w naszych systemach, jest na bieżąco aktualizowana by zapewniać zgodność przygotowywanych raportów z aktualnym stanem prawnym.

BFG Informacje
 • BFG System Ochrony 
 • BFG wsparcie ze środków publicznych 
 • BFG wyliczenie składek 
 • BFG zobowiązanie do zapłaty FG 
 • BFG zobowiązanie do zapłaty FPR 
 • Opłata BFG 
 • Opłata ostrożnościowa BFG 
 • Składka na Fundusz gwarancyjny
PRIUL / BFG PPR

Przymusowa Restrukturyzacja i Uporządkowana Likwidacja

 • PRIUL
 • BFG PPR
RIF

art. 88, Ustawy o BFG

 • Rejestr Instrumentów Finansowych
RKB

art. 330, Ustawy o BFG

Rejestr Księga Bankowa

 • RKB MSR
 • RKB PSR
SW-BFG
 • System Wyliczania BFG

Sprawozdawczość MF

Nasze systemy zapewniają obsługę sprawozdań raportowanych do Ministerstwa Finansów oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Moduły sprawozdawcze są aktualizowane na bieżąco, po pojawieniu się zmian w wymaganiach sprawozdawczych.

AML / PPP do GIIF
CFT / PFT

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723, ze zm.)

Anti Money Laundering / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
Counter Financing of Terrorism / Przeciwdziałanie Finansowaniu Terroryzmu

 • AML / PPP
 • CFT / PFT
CESOP

Centralny elektroniczny system informacji o płatnościach
(Central Electronic System of Payment information)

 • CESOP
CMO

Centralny Mechanizm Oceny

 • CMO
CRS

Common Reporting Standard

 • CRS
FATCA

Foreign Account Tax Compliance Act

 • FATCA
SInF / SIF

System Informacji Finansowej

 • SInF
STIR

System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej

 • STIR

Inna sprawozdawczość

Nasze systemy zapewniają obsługę sprawozdań raportowanych również do innych nadzorców, a także w celu informowania rynku. Moduły sprawozdawcze są aktualizowane na bieżąco, po pojawieniu się zmian w wymaganiach sprawozdawczych.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

  | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną |
  | Polityka Prywatności |

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

  Dział Sprzedaży i Marketingu
  +48 515 985 555
  +48 515 178 280
  +48 695 711 771

  Dział Projektów
  + 48 693 693 641

  Dział Rachunkowości
  +48 690 290 033

  Zarząd
  +48 504 207 613

  DANE REJESTROWE

  FINGO sp. z o.o.
  Plac Powstańców Śląskich 7
  53-329 Wrocław

  NIP: 8942683871
  REGON: 932670710

  Kapitał zakładowy: 62.500,00 zł, w pełni opłacony

  Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
  KRS: 0000020323