16 sierpnia, 2022

Sekurytyzacja

by FINGO systems in warto przeczytać

Podstawa prawna

Od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 („Rozporządzenie”). Zgodnie z zapisami Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym („Ustawa o nadzorze”), KNF jest właściwym organem do wypełniania obowiązków nadzorczych wskazanych w ramach Rozporządzenia.

Wymogi

Nad zgodnością z wymogami ogólnymi oraz wymaganiami szczególnymi podmiotów nadzorowanych oraz dotychczas nie objętych nadzorem czuwać będzie KNF.

Rozporządzenie określa dwie kategorie wymogów do podmiotów:

 1. Wymagania ogólne odnoszące się do wszystkich sekurytyzacji. Obejmują one, między innymi, wymogi dotyczące przejrzystości oraz zatrzymania ryzyka,
 2. Wymagania szczególne, w stosunku do sekurytyzacji, które mogą być zakwalifikowane jako „proste, przejrzyste i standardowe/simple, transparent and standardised” (STS).

OBSŁUGA SEKURYTYZACJI W SYSTEMIE iON

Cały proces sprawozdawczy realizowany w naszym systemie iON odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. Zasilenie sprawozdania odbywa się dzięki procedurom ETL opracowanym w procesie wdrożenia i integracji z systemami Banku.

Korzyści

 • Dostęp poprzez przeglądarkę internetową – użytkownik ma możliwość wykonania operacji w systemie, pobrania przetworzonego pliku lub sprawdzenia statusu operacji poprzez przeglądarkę internetową.
 • Aplikacja zapewnia wysoki poziom automatyzacji poprzez mechanizmy automatyzujące zasilenie danymi (etl: as-DataCalc) Dane przetwarzane mogą być codziennie a udostępniane na żądanie Nadzorcy – gwarantuje to ciągłą weryfikację procedury pobierania i przetwarzania dan
 • Dane mogą być przygotowane i wygenerowane w każdym czasie, nie tylko by spełnić obowiązek wobec Komisji Nadzoru Finansowego, ale również by sprawdzić gotowość do spełnienia tego obowiązku.

  | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną |
  | Polityka Prywatności |

  CESOP
  BSP2
  SInF
  Ujawnienia
  MREL/TLAC