REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
WEBINARY W FINGO SP. Z O.O.

PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej jako: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez FINGO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Śl. 7, KRS: 8942683871 (zwana dalej jako: „FINGO”), których przedmiotem są nieodpłatne webinary lub inne podobne formy komunikacji audiowizualnej prowadzonej online, podczas których FINGO prezentuje osobom zainteresowanym swoje produkty i usługi, w szczególności informacje o charakterze marketingowym (zwane dalej łącznie jako: „Webinary”).

WEBINARY

 1. O dostępnych lub planowanych Webinarach, w tym ich przedmiocie, FINGO zawiadamia osoby zainteresowane lub na bieżąco publikuje informacje na profilach społecznościowych FINGO lub na stronie internetowej FINGO dostępnej po adresem fingo.systems lub fingo.net.
 2. Publikowane wyżej informacje stanowią informację handlową i nie są ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 3. Uczestnictwo w Webinarach jest dobrowolne i nieodpłatne, przy czym każdorazowo wymaga rejestracji uczestnika.
 4. FINGO może utrwalać przebieg Webinarów, z poszanowaniem przepisów dotyczących danych osobowych oraz wizerunku uczestników.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnictwo w Webinarze wymaga rejestracji uczestnika poprzez formularz rejestracyjny oraz jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 2. Dane osobowe podane przy rejestracji będą przetwarzane w celu realizacji Webinarów oraz kontaktu w celach marketingowych (np. zawiadamianie o przyszłych webinarach), zgodnie z zakresem zgód udzielonych przy rejestracji oraz zgodnie z polityką prywatności.
 3. FINGO jest uprawnione w każdym czasie do zmiany terminu lub odwołania zaplanowanych Webinarów, bez wskazywania przyczyny, przy czym każdorazowo powiadamia o tym zapisanych uczestników za pośrednictwem adresu e-mail podanego przy rejestracji.
 4. Dostęp do Webinarów może być ograniczony do określonej liczby uczestników.
 5. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Webinarze.

NOTA PRAWNA

 1. Udostępniane przez FINGO podczas Webinarów treści stanowią własność FINGO i podlegają ochronie prawa autorskiego. Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.
 2. Zabronione jest rozpowszechnianie bez zgody FINGO jakichkolwiek materiałów prezentowanych podczas Webinarów.
 3. Usługobiorca nie jest uprawniony do dostarczania w ramach Webinarów treści o charakterze bezprawnym.
 4. FINGO nie odpowiada za skutki wykorzystywania przez uczestników jakichkolwiek informacji lub materiałów prezentowanych podczas Webinarów.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Uczestnictwo w Webinarze wymaga urządzenia posiadającego dostęp do Internetu i korzystania z następującej przeglądarki internetowej: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera, w najaktualniejszej oficjalnej wersji wybranej przeglądarki.

REKLAMACJE (UWAGI)

 1. Wszelkie uwagi uczestnik może składać w terminie 14 dni od chwili wystąpienia zdarzenia stanowiącego przyczynę zgłoszenia.
 2. Uwagi należy składać drogą elektroniczną pod następującym adresem e-mail: info@fingo.systems
 3. Reklamacje są rozpatrywane w najszybszym możliwym terminie.