Moduł Jednostek i Konsolidacji

Moduł Jednostek i Konsolidacji  jest funkcjonalnym rozszerzeniem Modułu Bazowego aSISt.

 

Moduł ten umożliwia sporządzenie sprawozdania skonsolidowanego metodą agregacji danych. Sporządzone sprawozdania mogą być korygowane o wyłączenia wzajemne oraz korekty konsolidacyjne.

 

Kluczowe cechy modułu:
 • zarządzenie jednostkami – pozwalające zdefiniować jednostki, dla których sporządzane są sprawozdania,
 • dane do sprawozdań odpowiadających jednostkom wprowadzane mogą być za pomocą funkcji aSISt (manualnie, poprzez interfejsy, import, mapowanie itd.),
 • funkcjonalność agregacji danych z jednostek,
 • rejestr wyłączeń i korekt korygujących sprawozdanie skonsolidowane,
 • możliwość wygenerowania sprawozdania za zdefiniowane jednostki sprawozdawcze.

 

 

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną |
  | Polityka Prywatności |

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

  Dział sprzedaży i marketingu
  +48 515 985 555
  +48 515 178 280
  +48 695 711 771
  sales@fingo.systems

  Dział Projektów
  + 48 693 693 641

  Dział Rachunkowości
  +48 690 290 033

  Zarząd
  +48 504 207 613

  DANE REJESTROWE

  FINGO sp. z o.o.
  Plac Powstańców Śląskich 7
  53-329 Wrocław

  NIP: 8942683871
  REGON: 932670710

  Kapitał zakładowy: 62.500,00 zł, w pełni opłacony

  Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
  dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
  VI Wydział Gospodarczy
  KRS: 0000020323

  Read More

  Moduł Mapowań

  Moduł Mapowań umożliwia wygodne wprowadzanie danych do sprawozdań dzięki wydajnej pracy na wielu zbiorach danych równocześnie oraz automatyzacji procesu wstępnego przetwarzania i przeliczania danych.

  Moduł Mapowań został stworzony z myślą o użytkownikach systemu aSISt, którzy ze względu na problemy z przetwarzaniem danych do sprawozdań są zmuszeni nanosić wiele korekt przy wypełnianiu, wyliczaniu i uzgadnianiu sprawozdań.

  aSISt z modułem mapowania pozwala na wczytywanie danych bezpośrednio z tabel (np. Excel), hurtowni danych lub z plików nieregularnych (np. wydruki systemu defBank).

  Praca z modułem mapowań polega na jednorazowym zdefiniowaniu mapowań, czyli sposobów doboru danych do komórek sprawozdania. Mapowania mogą powstać w oparciu o dowolną taksonomię dostępną w systemie aSISt. Po przygotowaniu mapowań obsługa modułu ogranicza się do wyliczania sprawozdań na podstawie mapowań. Służy do tego opcja „zasilanie według mapowań” dostępna w menu aplikacji. Typowe zasilenie sprawozdania FINREP trwa ok. 7 minut.

  Moduł pozwala wyeliminować trudności związane z:

  • wielokrotnym przeliczaniem i grupowaniem danych np. w Excel – aSISt pobiera dane i przelicza je zgodnie z warunkami podanymi w mapowaniu,
  • ręcznym wypełnianiem sprawozdań listowych takich jak: pozycje walutowe – aSISt posiada funkcje umożliwiające utworzenie odpowiedniej liczby wierszy i wypełnienie ich poprawnymi danymi,
  • powtarzaniem tego samego cyklu przekształceń od początku  w każdym okresie sprawozdawczym – w aSISt raz zdefiniowany zestaw mapowań jest wykorzystywany wielokrotnie i może być modyfikowany poprzez edycję pojedynczych mapowań,
  • ręcznym wybieraniem danych do wyliczenia wartości określonej komórki – język mapowania umożliwia stosowanie funkcji agregujących oraz operatorów logicznych, dzięki czemu dane, które są uwzględniane w danej pozycji sprawozdania są automatycznie, precyzyjnie dobrane.

   

  Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

  FORMULARZ KONTAKTOWY

   | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną |
   | Polityka Prywatności |

   ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

   Dział Sprzedaży i Marketingu
   +48 515 985 555
   +48 515 178 280
   +48 695 711 771

   Dział Projektów
   + 48 693 693 641

   Dział Rachunkowości
   +48 690 290 033

   Zarząd
   +48 504 207 613

   DANE REJESTROWE

   FINGO sp. z o.o.
   Plac Powstańców Śląskich 7
   53-329 Wrocław

   NIP: 8942683871
   REGON: 932670710

   Kapitał zakładowy: 62.500,00 zł, w pełni opłacony

   Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
   KRS: 0000020323

   Read More

   Moduł Analiz

   Moduł Analiz sprawia, że efekt pracy w postaci sprawozdania obowiązkowego, staje się cennym źródłem danych dla sprawozdawczości wewnętrznej.

   Moduł usprawnia wykorzystanie gotowych, wysokiej jakości danych i znacznie ułatwia analizę sytuacji banku oraz przekazywanie informacji zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz banku.

   Moduł Analiz pozwala m.in. znacząco rozbudować funkcjonalność modułu raportów zrzeszenia. Dzięki niemu pracownik banku może między innymi samodzielnie definiować raporty i wskaźniki, które będą analizowane. Przygotowany raport analityczny można wzbogacić komentarzami i opublikować w postaci broszury.

   Użytkownicy Modułu Analiz, wygodnie i szybko wykonają następujące czynności:

   • opracowywanie własnych analiz ekonomicznych – zawierających dane pobrane bezpośrednio ze sprawozdań jak również utworzone na ich podstawie wskaźniki, agregaty itp.,
   • tworzenie wielu typów raportów w których przedstawiane są dane rzeczywiste i dane zagregowane,
   • tworzenie zmiennych w celu ujednolicenia stosowanych w różnych raportach wskaźników,
   • edycję, ponownie generowanie lub usuwanie wcześniej utworzonych raportów,
   • dodawanie słownych opisów do raportów analitycznych,
   • tworzenie broszur z elementami graficznymi (np. logo) – publikowanie ich w formacie PDF oraz wydruk,
   • zapisywanie raportów do plików Excel,
   • definiowanie szablonów raportów, które mogą być wielokrotnie wykorzystywane do generowania aktualnych zestawień oraz aktualnych broszur.

    

   Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

   FORMULARZ KONTAKTOWY

    | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną |
    | Polityka Prywatności |

    ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

    Dział Sprzedaży i Marketingu
    +48 515 985 555
    +48 515 178 280
    +48 695 711 771

    Dział Projektów
    + 48 693 693 641

    Dział Rachunkowości
    +48 690 290 033

    Zarząd
    +48 504 207 613

    DANE REJESTROWE

    FINGO sp. z o.o.
    Plac Powstańców Śląskich 7
    53-329 Wrocław

    NIP: 8942683871
    REGON: 932670710

    Kapitał zakładowy: 62.500,00 zł, w pełni opłacony

    Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
    KRS: 0000020323

    Read More

    IPS Dashboard

    System IPS-Dashboard obsługuje zbieranie sprawozdań dziennych LCR oraz zapewnia realizację następujących funkcji:   

    • monitorowanie nadchodzących sprawozdań dziennych,   
    • uruchamianie i monitorowanie procesu konsolidacji danych,   
    • podgląd sprawozdań dziennych oraz skonsolidowanych przy pomocy aS-ReportViewer,  
    • kontrola kompletności zbioru sprawozdań na danych dzień z podziałem na sprawozdania, jednostki, grupy jednostek,  
    • kontrola jakości napływających sprawozdań z możliwością obserwacji statusów i wyników walidacji,  
    • wyliczanie współczynnika płynności zarówno dla poszczególnych banków jak i całej grupy jednostek.  

    Aplikacja pozwala jednostkom, odpowiedzialnym za płynność w wielu bankach, monitorować wskaźnik z częstotliwością dzienną. 

    Aplikacja IPS-Dashboard obsługuje jeden z trzech filarów dla Systemów Ochrony. 

    Cały system wsparcia dla Systemów Ochrony (IPS) składa się z 3 filarów:  

    1. ocena bezpiecznego funkcjonowania, 
    2. konsolidacja sprawozdań finansowych, 
    3. dzienne raportowanie regulacyjnych miar płynności.  

    Ad.1. W aplikacji IPS-Dashboard przetwarzanie dzienne sprawozdań jest odseparowane od przetwarzania sprawozdań miesięcznych. Aplikacja jest dostępna przez przeglądarkę i pozwala na wyliczenie zbiorczego dziennego wskaźnika płynności.  

    Ad.2. Konsolidacja sprawozdań zapewniona jest przez Moduł Korekt tranSIS, umożliwiający agregowanie sprawozdań z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych. 

    Ad.3. Każdy bank będący członkiem Systemu Ochrony z częstotliwością dzienną w aplikacji aSISt przygotowuje sprawozdanie LCRSprawozdanie jest przekazywane w znany bankom sposób (tak jak do systemu tranSIS), ale dane trafiają do aplikacji IPS-Dashboard. To umożliwia bieżącą ocenę bezpiecznego funkcjonowania.

     

    Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

    FORMULARZ KONTAKTOWY

     ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

     Dział Sprzedaży i Marketingu
     +48 515 985 555
     +48 515 178 280
     +48 695 711 771

     Dział Projektów
     + 48 693 693 641

     Dział Rachunkowości
     +48 690 290 033

     Zarząd
     +48 504 207 613

     DANE REJESTROWE

     FINGO sp. z o.o.
     Plac Powstańców Śląskich 7
     53-329 Wrocław

     NIP: 8942683871
     REGON: 932670710

     Kapitał zakładowy: 62.500,00 zł, w pełni opłacony

     Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
     KRS: 0000020323

     Read More

     Moduł Reguł

     Moduł Reguł poszerza możliwości oferowane przez aSISt o opcję dodania reguł sprawdzających poprawność danych, które są specyficzne dla danego banku. Dzięki tej funkcji aSISt staje się jeszcze lepszym narzędziem weryfikującym poprawność raportów, uwzględniającym potrzeby określonego podmiotu.  

     Dane raportowane przez banki podlegają wielu regułom oraz zależnościom, których całkowita zgodność pozwala wnioskować, że dane są poprawne. W związku z tym już bazowa wersja systemu aSISt pozwala na weryfikację sprawozdania według reguł, które zostały zdefiniowane przez NBP.  Moduł Reguł jest niezbędny tam, gdzie powyższe rozwiązanie nie wystarcza. Często zachodzi bowiem potrzeba zastosowania dodatkowych reguł kontrolnych, które wykraczają poza zbiór zdefiniowany przez NBP, czy BFG. 

     Moduł Reguł Własnych aSISt pozwala na tworzenie indywidualnych reguł, ich modyfikację oraz usuwanie. Konkretna reguła lub ich zbiór, zależnie od potrzeb użytkownika mogą zostać aktywowane lub dezaktywowane dla określonego raportu.  

     Decyzja o używaniu Modułu Reguł aSISt, przyniesie Państwu następujące korzyści:  

     • bardziej precyzyjne zarządzanie predefiniowanymi regułami (włączanie/wyłączanie),
     • definiowanie własnych, niezależnych reguł,
     • rekoncyliację sprawozdań np. MONREP i PD poprzez opcję stosowania w jednej regule pozycji z obu raportów,
     • korzystanie z kilku rodzajów reguł: poprawności, warunkowych, wyliczeniowych oraz wartości wymaganych lub zabronionych,
     • wykonywanie operacji na całych grupach reguł,
     • sprawne definiowanie i zmienianie parametrów reguł poprzez korzystanie z praktycznego edytora.

      

     Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

     FORMULARZ KONTAKTOWY

      | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną |
      | Polityka Prywatności |

      ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

      Dział Sprzedaży i Marketingu
      +48 515 985 555
      +48 515 178 280
      +48 695 711 771

      Dział Projektów
      + 48 693 693 641

      Dział Rachunkowości
      +48 690 290 033

      Zarząd
      +48 504 207 613

      DANE REJESTROWE

      FINGO sp. z o.o.
      Plac Powstańców Śląskich 7
      53-329 Wrocław

      NIP: 8942683871
      REGON: 932670710

      Kapitał zakładowy: 62.500,00 zł, w pełni opłacony

      Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
      KRS: 0000020323

      Read More