Sekurytyzacja

Podstawa prawna

Od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 („Rozporządzenie”). Zgodnie z zapisami Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym („Ustawa o nadzorze”), KNF jest właściwym organem do wypełniania obowiązków nadzorczych wskazanych w ramach Rozporządzenia.

Wymogi

Nad zgodnością z wymogami ogólnymi oraz wymaganiami szczególnymi podmiotów nadzorowanych oraz dotychczas nie objętych nadzorem czuwać będzie KNF.

Rozporządzenie określa dwie kategorie wymogów do podmiotów:

 1. Wymagania ogólne odnoszące się do wszystkich sekurytyzacji. Obejmują one, między innymi, wymogi dotyczące przejrzystości oraz zatrzymania ryzyka,
 2. Wymagania szczególne, w stosunku do sekurytyzacji, które mogą być zakwalifikowane jako „proste, przejrzyste i standardowe/simple, transparent and standardised” (STS).

OBSŁUGA SEKURYTYZACJI W SYSTEMIE iON

Cały proces sprawozdawczy realizowany w naszym systemie iON odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. Zasilenie sprawozdania odbywa się dzięki procedurom ETL opracowanym w procesie wdrożenia i integracji z systemami Banku.

Korzyści

 • Dostęp poprzez przeglądarkę internetową – użytkownik ma możliwość wykonania operacji w systemie, pobrania przetworzonego pliku lub sprawdzenia statusu operacji poprzez przeglądarkę internetową.

 • Aplikacja zapewnia wysoki poziom automatyzacji poprzez mechanizmy automatyzujące zasilenie danymi (etl: as-DataCalc) Dane przetwarzane mogą być codziennie a udostępniane na żądanie Nadzorcy – gwarantuje to ciągłą weryfikację procedury pobierania i przetwarzania dan

 • Dane mogą być przygotowane i wygenerowane w każdym czasie, nie tylko by spełnić obowiązek wobec Komisji Nadzoru Finansowego, ale również by sprawdzić gotowość do spełnienia tego obowiązku.
W przypadku zainteresowania rozwiązaniem, prosimy o wypełnienie poniższego formularza:
Read More

Połączenie spółek

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
FINGO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmująca)
i „GPM SYSTEMY” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana)

Zarządy „FINGO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz „GPM SYSTEMY” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu informują, iż w dniu 24 maja 2022 r. uzgodniły oraz podpisały plan połączenia spółek.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej.

Niniejszym, zarządy spółek udostępniają przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości. Pełna treść planu połączenia znajduje się tutaj:

Read More

ZMIANY W RAPORTOWANIU DO BAZY STATYSTYKI PŁATNICZEJ (BSP2)

W związku z rozporządzeniem Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/2011 z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1409/2013 w sprawie statystyki płatności (EBC/2013/43) (EBC/2020/59), trwają prace legislacyjne mające na celu dostosowanie krajowego systemu do wytycznych unijnych. 

ŚRODOWISKO TESTOWE

Choć proces legislacyjny jest nadal w toku, środowisko testowe zostało otwarte 1 marca 2022 roku. Umożliwia ono przeprowadzenie testów w celu zbadania gotowości do spełnienia obowiązku wynikającego z nowej sprawozdawczości.  W przypadku zainteresowania przetestowaniem rozwiązania BSP2 w aplikacji aSISt, zachęcamy do kontaktu przez poniższy formularz kontaktowy lub bezpośrednio z działem sprzedaży.

NOWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ BAZA STATYSTYKI PŁATNICZEJ (BSP2)

W skład nowej sprawozdawczości BPS2 wchodzą następujące sprawozdania: 

 • WIP – wydawcy instrumentów płatniczych (zmodyfikowane formularze FN),
 • WIP2 – wydawcy instrumentów płatniczych,
 • WIPE 2 – Wydawcy instrumentów płatniczych, na których jest przechowywany pieniądz elektroniczny wydany przez inny podmiot,
 • WPE2 – wydawcy pieniędzy elektronicznych,
 • AR – Agenci rozliczeniowi (zmodyfikowane formularze ST),
 • AR2 – Agenci rozliczeniowi,
 • AIS/PIS – AIS (Account Information Services) – dostęp do informacji o rachunku płatniczym, PIS (Payment Initiation Service) – inicjowanie płatności w rachunku płatniczym,
 • SP – systemy płatności,
 • PP – Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania i w realizowaniu przekazów pieniężnych w obrocie krajowym i z zagranicą,
 • BLIK,
 • POCZTA – Poczta Polska,
 • WW – Liczba i wartość wpłat i wypłat gotówki do i z kas banku.

PIERWSZE RAPORTOWANIE 

Przekazywanie danych do systemu Baza Statystyki Płatniczej będzie możliwe po wejściu w życie nowych rozporządzeń. W chwili obecnej trwają prace nad wdrożeniem:  

 • Projektu Rozporządzenia Ministra Finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego (mającego zastąpić rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 15 października 2014 r.),  
 • Projektu Rozporządzenia Ministra Finansów, funduszy i polityki regionalnej zmieniającego rozporządzenie z dn. 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych,  
 • Projektu Rozporządzenia Ministra Finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie trybu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez dostawcę usług płatniczych lub inny podmiot świadczący usługi na rzecz dostawcy usług płatniczych wydającego instrument płatniczy, będący właścicielem lub posiadaczem bankomatu lub wpłatomatu, krajową instytucję płatniczą, dostawcę świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej i dostawcę świadczącego usługę dostępu do informacji o rachunku. 

Należy nadmienić, że wejście w życie trzeciego z ww. rozporządzeń będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu stosownych zmian w ustawie o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 poz. 794 i 1639 oraz 2021 poz. 355) z dn. 19 sierpnia 2011.  

Przewiduje się, że termin przekazywania pierwszych raportów dotyczyć będzie danych dla I kwartału 2023 r., w przypadku raportowania kwartalnego, oraz II półrocza 2023 r., w przypadku przekazywania raportów półrocznych.  

ROZWIĄZANIE DO SPRAWOZDAWCZOŚCI BAZA STATYSTYKI PŁATNICZEJ (BSP2)

Jeśli są Państwo zainteresowani rozwiązaniem aSISt do sprawozdawczości BSP2, zachęcamy do kontaktu z działem sprzedaży lub do wypełnienia poniższego formularza.  

AUTOMATYZACJA SPRAWOZDAWCZOŚCI BAZA STATYSTYKI PŁATNICZEJ 

Ze względu na zwiększenie ilości raportowanych danych wraz z wejściem nowej bazy statystyki płatniczej (BSP2), sugerujemy wykonanie pełnej automatyzacji. System aSISt potrafi zasilać się z danych źródłowych np. Excel, pliki csv, jak i bezpośrednio z bankowych baz danych. Celem poznania szczegółów zapraszamy do kontaktu.  

JEŚLI SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI NARZĘDZIEM DO SPRAWOZDAWCZOŚCI BSP, ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

TESTY RAPORTOWANIA

Jeśli są Państwo zainteresowani testowaniem przygotowania raportów BSP, zapraszamy do wypełnienia formularza lub kontaktu bezpośredniego na jeden z poniższych numerów:

+48 515 985 555
+48 515 178 280
+48 695 711 771

Read More

Testowe raportowanie SInF (System Informacji Finansowej)

Wdrożenie projektu System Informacji Finansowej (SInF) wiąże się z nowym obowiązkiem sprawozdawczym, którego celem jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Od połowy marca 2022 jest dostępne środowisko testowe. Natomiast pierwsze raportowanie SInF zostało przewidziane na marzec 2023.

Środowisko testowe SINF

Termin przyjęcia projektu ustawy o Systemie Informacji Finansowej (SInF) został przesunięty na I kwartał 2023. Jednak już od połowy marca 2022 KIR udostępnił środowisko testowe dla przesyłanych plików. Nadzorca przewiduje, że pierwsze obligatoryjne raportowanie SInF nastąpi w marcu 2023. 

Jeśli są Państwo zainteresowani przetestowaniem aplikacji iON do przygotowania raportów, umożliwiamy przeprowadzanie takich testów. Zapraszamy do kontaktu.

Czym jest SInF i kogo dotyczy?

Projekt dokonuje implementacji dyrektywy 2019/1153 w zakresie dotyczącym wymiany informacji zgromadzonych w scentralizowanych rejestrach rachunków bankowych. W pozostałym zakresie, dyrektywa 2019/1153 została wdrożona w sierpniu 2021 w ramach osobnego procesu legislacyjnego.

Ustawa włącza do polskiego prawa dyrektywę 2018/843, w wyniku czego powstanie System Informacji Finansowej (SInF) służący gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji szeroko definiowanych otwartych i zamkniętych rachunkach, jak również o umowach o udostępnieniu skrytek sejfowych.

System Informacji Finansowej, jest kolejnym obowiązkiem sprawozdawczym w polskim ustawodawstwie, który ma na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jego utworzenie ma również przyczynić się do zahamowania przestępstw finansowych dzięki nadzorowi wszystkich kont przez różne służby, m.in.: Policję, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową, Straż Graniczną, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Krajową Administrację Skarbową.

Termin przyjęcia w Polsce

IV kwartał 2021 – I kwartał 2023 r.

Implementacja dyrektywy 2019/1153

1 sierpnia 2021 r.

Podstawy prawne

Dyrektywa 2018/843 z 30 maja 2018 r.
Dyrektywa 2019/1153 z 20 czerwca 2019 r.

Pierwsze raportowanie

marzec 2023 r.

Dostęp do środowiska testowego

 

Od połowy marca 2022 r.

 

Zawartość sprawozdania

 

dotyczące funkcjonowania SInF
w szczególności o liczbie informacji o rachunku przekazanych do SInF przez instytucje obowiązane oraz
informacji o rachunku udostępnionych podmiotom


 
Częstotliwość raportowania

 • do SInF do 3 dni od wystąpienia zdarzenia
 • w terminie 3. dni od wezwania
 • roczne (działalność organu SInF)  

 

Ogólnopolski rejestr

 

 • kont bankowych
 • rachunków maklerskich
 • rachunków płatniczych
 • skrzynek depozytowych
 • trustów 

 

 

 

Dostęp

 

 

 

 

 • Prokurator Krajowy,
 • Prezesi Sądów Apelacyjnych,
 • Policja,
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służba Wywiadu Wojskowego,
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • Straż Graniczna,
 • Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
 • Krajowa Administracja Skarbowa,
 • Komendant Służby Ochrony Państwa,
 • Inspektor Nadzoru Wewnętrznego 

Przekazywanie danych

obowiązkowe, bez zgody posiadacza rachunku

Nie zmienią się jednak istotnie uprawnienia przysługujące organom publicznym, ani zakres tajemnic służbowych, w tym tajemnicy bankowej. Ustawa nie zakłada też możliwości uzyskania informacji o aktywach znajdujących się na rachunkach ani o dokonywanych na nich transakcjach.

TERMINY SPRAWOZDAWCZE

W ramach funkcjonowania Systemu Informacji Finansowej (SInF), instytucja obowiązana będzie zobligowana do przekazywania do STIR informacji o rachunku nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia rachunku, zmiany informacji o rachunku przekazanych do SInF lub zamknięcia rachunku. Natomiast korekty będą miały być przekazywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia, w którym stwierdzono brak informacji albo niezgodność przekazanej informacji. Korekty na wezwanie organu właściwego są przekazywane w terminie 3 dni od dnia wpływu lub udostępnienia żądania ponownego przekazania informacji o rachunku.

Przekazywanie danych o rachunkach będzie dla wszystkich banków i innych podmiotów finansowych obowiązkiem – w przypadku niedopełnienia tego obowiązku groziły będą kary finansowe do 1,5 mln zł, nadawane przez KNF lub naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Przekazywanie informacji rozpocznie się w różnych terminach, w zależności od instytucji obowiązanej. Nie później niż w terminie:

 • 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – w przypadku instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a-b oraz e, tzn. oddziałów instytucji kredytowych, banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Krajowych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, NBP,
 • 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – w przypadku instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. c, art. 3 pkt 1 lit. d oraz w art. 3 pkt 1 lit. f, tzn. krajowych instytucji płatniczych, krajowa instytucja pieniądza elektronicznego, oddział unijnej instytucji płatniczej, oddział unijnej instytucji pieniądza elektronicznego, oddział zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego, z wyjątkiem małych instytucji płatniczych,
 • 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – w przypadku małych instytucji płatniczych (art. 3 pkt 1 lit. c), firm inwestycyjnych (art. 3 pkt 1 lit. d.) 

Pierwsze raportowanie jest przewidywane na marzec 2023. Natomiast od połowy marca 2022 przez KIR zostało udostępnione środowisko testowe dla przesyłanych plików

Instytucje obowiązane do raportowania:

 • oddziały instytucji kredytowych
 • banki krajowe
 • oddziały banków zagranicznych
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
 • Krajowe Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe
 • krajowe instytucje płatnicze
 • krajowe instytucje pieniądza elektronicznego
 • oddziały unijnych instytucji płatniczych
 • oddziały unijnych instytucji pieniądza elektronicznego
 • oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego
 • firmy inwestycyjne
 • banki powiernicze
 • Narodowy Bank Polski

DOSTOSOWANIE SYSTEMÓW DO WYMOGÓW SINF

Posiadanie efektywnego systemu sprawozdawczego, który dynamicznie dostosowuje się do zmieniających się realiów prawnych jest niezwykle istotne szczególnie w przypadku realizacji zadań z obszaru przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. W ostatnim czasie na sprawozdawczość z tych obszarów kładziony jest bardzo duży nacisk, co powoduje, że brak spełnienia obowiązku obarczony został wysokimi karami.

Raportowanie SINF z Systemem iON

iON wydajnie wspomaga instytucje obowiązane w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych, w tym także SInF. 
Jest nowoczesnym, sprawdzonym i wysoce intuicyjnym systemem, który dzięki dostępowi przez przeglądarkę internetową umożliwia Użytkownikowi elastyczną pracę z dowolnie wybranego miejsca. W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości warto powierzyć sprawozdawczość narzędziu, które zawsze jest gotowe do pracy, a jego aktualność i zgodność z przepisami prawa nie budzi wątpliwości.

Aplikacja iON umożliwia przeprowadzenie całego procesu sprawozdawczego w szybki i wygodny sposób. System obsługuje pełen proces przeliczenia, wczytania, sprawdzenia poprawności oraz wygenerowania danych. Gotowe sprawozdanie jest zgodne ze wszystkimi wymaganiami Nadzorcy, a dane są sprawdzane zarówno na etapie zaczytywania do aplikacji, jak i generowania finalnego sprawozdania.

Jeśli chcą Państwo zobaczyć, jak wygląda praca z naszym systemem, zapraszamy do obejrzenia poniższego filmu, a także umówienia prezentacji, podczas której nie tylko zobaczą Państwo nasz system, ale również uzyskają odpowiedzi na Państwa pytania.

Jeśli Państwa instytucja została zobligowana do raportowania w ramach Systemu Informacji Finansowej, zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na Państwa pytania, zaprezentujemy system iON oraz przedstawimy ofertę skrojoną na Państwa potrzeby.

JEŚLI SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI NARZĘDZIEM DO SPRAWOZDAWCZOŚCI SINF, ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

TESTY RAPORTOWANIA

Jeśli są Państwo zainteresowani testowaniem przygotowania raportów w systemie iON, zapraszamy do wypełnienia formularza lub kontaktu bezpośredniego na jeden z poniższych numerów:

+48 515 985 555
+48 515 178 280
+48 695 711 771

Źródła:

Read More

Ujawnienia – Filar III EBA oraz MREL/TLAC

Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) 2021/637 z dnia 15 marca 2021 r. oraz 2021/763 z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniają standardy  techniczne w odniesieniu  do  publicznego  ujawniania  przez  instytucje  informacji, o  których  mowa  w  Rozporządzeniu  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  575/2013.

Adekwatność kapitałowa oraz minimalne wymogi w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych mają na celu:

 • informowanie uczestników rynku kapitałowego w celu umożliwienia podejmowania decyzji opartych na wiedzy
 • zapewnienie, że poziom podejmowanego przez banki ryzyka związanego z rozwojem ich działalności, może zostać pokryty posiadanym kapitałem

Co się zmienia?

W ramach III filaru adekwatności kapitałowej, Komisja Europejska uregulowała proces publikacji ujawnień. Wraz z rozporządzeniami (UE) 2021/637 oraz 2021/763 poszerzono oraz ujednolicono zakres ujawnień, do których zobligowane zostały banki. Zmiany te sprawiły, że proces przygotowania sprawozdania stał się bardziej skomplikowany i wymaga większego nakładu pracy.

Zakres raportowania

Ujawnienia obejmą wymogi sprawozdawcze dotyczące: funduszy FINREP, COREP, funduszy własnych, obciążenia aktywów, dużych ekspozycji, wskaźnika dźwigni oraz NSFR. 

Czy można ułatwić proces raportowania?

Publikacja ujawnień dotyczy tych samych danych, które w procesie nadzorczym zostały już zaraportowane do regulatora, co sprawia, że banki poszukują narzędzia, które w oparciu o dane ze sprawozdań EBA ITS opracuje tabele do publikacji ujawnień. Wykorzystując do raportowania system umożliwiający przygotowanie ujawnień na podstawie sprawozdań EBA, oszczędza się czas, jednocześnie mając pewność, że przygotowujemy sprawozdanie zgodne z wymogami EBA.

Takim systemem, który umożliwia automatyczne przygotowywanie ujawnień na podstawie sprawozdań EBA ITS, jest aSISt-Ujawnienia.

Profesjonalne rozwiązanie do przygotowywania ujawnień

System aSISt-Ujawnienia pozwala za pomocą jednego raportu spełnić wymóg publikacji do wiadomości publicznej dwóch rodzajów ujawnień: Ujawnień Filara III EBA oraz Ujawnień MREL i TLAC.

Rozwiązanie wykorzystuje sprawozdania EBA ITS raportowane w formacie XBRL do NBP. Dokładnie te same sprawozdania – bez dodatkowego ich przygotowywania – są wczytywane do systemu, co sprawia, że wdrożenie aSISt-Ujawnienia jest możliwe niezależnie od systemu raportowego używanego przez bank.

Wzorzec publikacji odzwierciedla zarówno zakres ujawnień, sposób wyliczenia publikowanych wielkości, jak też charakterystyczne cechy wizerunkowe stosowane w publikacjach banku. Natomiast tabele wyprodukowane przez system aSISt-Ujawnienia mogą być bezpośrednio publikowane lub wykorzystane jako tabele w szerszych opracowaniach i dokumentacji.

Ze względu na potrzeby przygotowania raportu ujawnień w dwóch wersjach językowych, System posiada ich dwa odrębne wzorce – polski i angielski. Sam aSISt-Ujawnienia oraz tabele dostępne są w języku polskim, jednak cześć formularzy posiada dodatkowe pola do uzupełnienia treści, która występować będzie w angielskiej wersji raportu.

Dlaczego warto wybrać aSISt-Ujawnienia?

System aSISt-Ujawnienia zbudowany jest z wykorzystaniem aplikacji aSISt – najpowszechniej stosowanego w Polsce systemu do sprawozdawczości regulacyjnej. Wzorzec ujawnień jest dostępny w aplikacji w postaci tabel umożliwiających podgląd oraz wyliczenie danych.

System aSISt, o który rozwiązanie zostało oparte, odpowiada obecnie za przygotowanie sprawozdań z zakresu EBA ITS, które przekazywane są w formacie XBRL do Nadzorcy Krajowego. Sprawozdania te są źródłem danych dla raportu.

Wydajny proces

Zastosowanie proponowanego rozwiązania minimalizuje nakład pracy potrzebny na przygotowanie tabel do raportu ujawnień

Minimalizacja błędów

Zastosowanie automatyzacji w zakresie publikacji ujawnień redukuje ryzyko operacyjne wynikające z możliwości popełniania błędu w procesie przygotowania danych do ujawnień.

Zgodność z przepisami

aSISt – Ujawnienia gwarantuje zgodność z wymogami regulacyjnymi oraz standardami korporacyjnymi obowiązującymi nawet w największych bankach.

Przygotowywanie Ujawień przy pomocy aplikacji aSISt-Ujawnienia pozwala na wykorzystanie gotowych raportów i skrócenie całego procesu. Jeśli chcą Państwo poznać szczegóły rozwiązania, zapraszamy do kontaktu.

Jeśli są Państwo zainteresowani narzędziem do przygotowywania Ujawnień, zapraszamy do kontaktu

Źródła:

Read More

Standardy w zakresie adekwatności kapitałowej (MREL/TLAC)

Zgodnie z Dyrektywą o Przymusowej Restrukturyzacji (BRRD) oraz ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), banki będą zobowiązane do spełniania wymagań w zakresie minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji oraz w zakresie wskaźnika całkowitej zdolności do pokrywania strat – tzw. MREL oraz TLAC.

Po światowym kryzysie na rynku finansowym zapoczątkowanym w Stanach Zjednoczonych (2006-2008 rok) oraz kryzysie finansowym na Cyprze (2013), w kolejnych krajach stopniowo wprowadzane są regulacje mające podnieść bezpieczeństwo kapitałowe banków i zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

Dla podniesienia bezpieczeństwa kapitałowego banków kluczowe stały się regulacje Resolution oraz nowe standardy w zakresie adekwatności kapitałowej – MREL i TLAC.

Resolution, które zostało wprowadzone do polskiego prawa ustawą o BFG, jest mechanizmem przymusowej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków działających na terytorium Unii Europejskiej. Dzięki tej regulacji chronione są pieniądze podatników, gdyż proces upadłościowy lub restrukturyzacyjny przeprowadzany jest bez angażowania środków publicznych – ciężar ratowania instytucji finansowych przeniesiono z państwa (bail-out) na akcjonariuszy (bail-in).

MREL i TLAC – czym są?

MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) jest wymogiem ostrożnościowym, który będzie obowiązywał wszystkie banki w Unii Europejskiej. W Polsce jego zakres będzie regulowany decyzjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Typowe strategie resolution, takie jak bank pomostowy, przejęcie, czy bail-in, mają być podstawowymi strategiami wyłącznie dla banków pełniących funkcje krytyczne. Za warunek powodzenia realizacji procesu Resolution, uznaje się spełnienie przez podmiot wymogów MREL, obejmuje on fundusze własne oraz tzw. zobowiązania kwalifikowane.

Wymogami TLAC (Total Loss-Absorbing Capacity) zostały objęte banki działające globalnie, uznane za instytucje o wysokim znaczeniu systemowym (GSII).

Podstawą do wyznaczenia obu norm – zarówno europejskiej, jak i globalnej – jest poziom aktywów ważonych ryzykiem.

W związku z wydarzeniami związanymi z pandemią COVID-19 oraz implementacją BRRD2, termin na spełnienie przez podmioty przymusowej restrukturyzacji wymogu MREL, został wydłużony  do 1 stycznia 2024 r.

Sprawozdawczość MREL i TLAC

Zgodnie taksonomią określoną przez EBA w ramach Framework 3.0, sprawozdania, które będą musiały przygotowywać podmioty sektora bankowego, obejmują pięć głównych obszarów oceny, które są istotne dla określenia jakości instrumentów TLAC/MREL, a mianowicie:

 • dostępność,
 • podporządkowanie,
 • zdolność do absorpcji strat,
 • zapadalność
 • inne aspekty, w tym przepisy prawa, wezwania podatkowe i regulacyjne oraz klauzule dotyczące podatku brutto.

Sprawozdania mają zawierać łącznie 15 zaleceń: 4 z nich w dziedzinie podporządkowania, 7 w dziedzinie zdolności do absorpcji strat, 3 w obszarze zapadalności i 1 w sprawie podatku brutto.

Kto będzie zobligowany do raportowania MREL/TLAC?

W przypadku sprawozdawczości MREL do raportowania zobligowane będą:

 • Podmioty krajowe – obligatoryjnie (instytucje finansowe i organy nadzoru oraz wszystkie banki)
 • Podmioty niebędące podmiotami krajowymi – fakultatywnie (holdingi i spółki holdingowe).

Natomiast w przypadku sprawozdawczości TLAC raportowaniem objęte zostaną:

 • Globalne instytucje o znaczeniu systemowym (G-SII)
 • instytucje będące częścią Instytucji o Znaczeniu Systemowym

Terminy i częstotliwość raportowania MREL/TLAC

Zarówno w przypadku sprawozdawczości MREL, jak i TLAC, częstotliwość raportowania zależna będzie od kategorii podmiotu raportującego.

Będą obowiązywać sprawozdania:

 • kwartalne – zobowiązane będą podmioty wchodzące w skład G-SII,
 • półroczne lub roczne (na koniec okresu obrachunkowego) – inne instytucje finansowe.

Pierwsze sprawozdanie – według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. – ma zostać przekazane drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu BFG STP, do dnia 30 września 2021 r.

Systemy do sprawozdawczości MREL/TLAC

Mnogość regulacji, którym podlegają instytucje sektora bankowego sprawia, że spełnienie wszystkich wymogów sprawozdawczych staje się coraz trudniejsze. Wiele podmiotów boryka się ze znacznymi problemami związanymi, m.in. z trudnością wprowadzenia pracowników w nowe obowiązki sprawozdawcze.

Aby ułatwić spełnienie obowiązków, banki poszukują systemów, które maksymalnie uproszczą proces sprawozdawczy. W odpowiedzi na ich potrzeby, firmy dostarczające oprogramowanie dla instytucji finansowych oferują systemy spełniające wymogi Resolution, a także dostosowują swoje rozwiązania do pojawiających się obowiązków sprawozdawczych, takich jak wprowadzany przez EBA MREL/TLAC.

Jednymi z takich systemów jest aSISt, który jest wysoko wyspecjalizowanym narzędziem do sprawozdawczości XBRL. Jest to sprawdzone narzędzie, z którego od wielu lat z powodzeniem korzysta 100% polskich banków spółdzielczych, a także wiele polskich i zagranicznych banków komercyjnych i instytucji nadzorczych.

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymaniem szczegółowych informacji o systemie aSISt i poznaniem oferty na system do sprawozdawczości MREL, TLAC lub Resolution, zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści z przyjemnością przygotują ofertę dedykowaną do Państwa potrzeb sprawozdawczych.

Jeśli są Państwo zainteresowani narzędziem do sprawozdawczości obejmującej resolution lub MREL, zapraszamy do kontaktu

Źródła:

Read More

IFD/IFR – system ostrożnościowy dla firm inwestycyjnych

Zdaniem Komisji Europejskiej i Rady UE, wieloletnie obserwacje europejskiego rynku finansowego ujawniły, że firmy inwestycyjne wymagają dopasowanych do ich charakteru wymogów ostrożnościowych. W odpowiedzi na te szczególne potrzeby, stworzone zostały nowe regulacje prawne, które mają wpłynąć pozytywnie na zachowanie stabilności finansowej firm inwestycyjnych. Wymogi te będą owocowały nowymi obowiązkami sprawozdawczymi, których spełnienie można wspomóc korzystając ze specjalistycznych systemów sprawozdawczych.

Unijny ustawodawca zwrócił uwagę, że firmy inwestycyjne działające w poszczególnych państwach członkowskich UE podlegają zróżnicowanym wymogom prawnym, co w znacznym stopniu utrudnia realizację zasad wspólnego rynku Unii Europejskiej. Ma się to jednak wkrótce zmienić za sprawą wdrożenia nowych wymogów ostrożnościowych określonych przez UE. Wdrażane wymogi mają na celu stworzenie na poziomie Unii Europejskiej spójnej i jednolitej regulacji dla firm inwestycyjnych. Dyrektywa IFD oraz rozporządzenie IFR stworzą kompleksowy system ostrożnościowy.

Co ulegnie zmianom?

Firmy inwestycyjne będą zobligowane do raportowania danych obejmujących poziom kapitału, ryzyko koncentracji, płynność, poziom działalności, fundusze własne oraz tzw. K-Factors: obejmujące ryzyko dla firmy, rynku i klienta.

Czy wszystkie firmy będą mieć jednakowe obowiązki sprawozdawcze?

Firmy inwestycyjne zostaną podzielone na trzy klasy w zależności od ich wielkości i złożoności, a każda z nich będzie podlegać szczególnym ramom ostrożnościowym:

 • Klasa 1: firmy inwestycyjne o znaczeniu systemowym będą podlegać pod ramy ostrożnościowe CRD/CRR
 • Klasa 2: kategoria rezydualna podmioty z tej kategorii obejmie pełny zakres IFR/IFD
 • Klasa 3: małe i niepowiązane ze sobą firmy inwestycyjne zostaną objęte ograniczonym zakresem IFR/IFD

Kogo dotyczą zmiany?

Wymogi ostrożnościowe będą dotyczyć firm inwestycyjnych, którymi są:

 • domy maklerskie,
 • banki prowadzące działalność maklerską,
 • zagraniczne firmy inwestycyjne, które prowadzą działalność maklerską na terenie Polski,
 • zagraniczne osoby prawne, które mają siedzibę na terytorium innego państwa niż państwo członkowskie UE, ale prowadzące działalność maklerską na terytorium Polski.

Według szacunków Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego projekt Ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw oddziaływać będzie na trzydzieści osiem (38) domów maklerskich w Polsce.

Jaka jest podstawa prawna wprowadzanych zmian?

 • Dyrektywa IFD – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 z dn. 27 listopada 2019 r. w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniającej dyrektywy 2002/87/WE, 2009/65/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE i 2014/65/UE,
 • Rozporządzenie IFR – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dn. 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014.

Termin wejścia w życie

Dyrektywa IFD weszła w życie z dniem 25 grudnia 2019 roku, a Państwa członkowskie UE mają 18 miesięcy na jej transpozycję do systemów prawa krajowego, co oznacza, że harmonogram realizacji rozpoczyna się od dnia 26 czerwca 2021 r.

W dniu 26 czerwca 2021 r. MSSF ma bezpośrednie zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich, a IFD powinien zostać transponowany do prawa lokalnego w tym samym dniu, z wyjątkiem ujawnianych zagrożeń środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem, w tym zagrożeń fizycznych i ryzyka przejściowego, które są opóźnione do dnia 26 grudnia 2022 r. Wymogi kapitałowe podlegają pięcioletniemu okresowi stopniowego wprowadzania.

Czy można uprościć proces wprowadzania zmian w firmach?

Oczywiście!

Systemy z rodziny aSISt dają możliwość wydajnego spełniania różnych obowiązków sprawozdawczych, w tym również obowiązku sprawozdawczego IFD/IFR.

Należy pamiętać, że wdrożenie nowych obowiązków sprawozdawczych wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian na poziomie firm inwestycyjnych.

Do spełnienia nowych wymogów będą musiały zostać przygotowane także osoby sprawozdające. Dedykowane systemy do sprawozdawczości IFD/IFR ułatwią im wdrożenie, usprawnią pracę i zminimalizują ryzyko błędów.

Jeśli są Państwo zainteresowani poznaniem szczegółów rozwiązania do sprawozdawczości IFD/IFR, zapraszamy do kontaktu.

Jeśli są Państwo zainteresowani narzędziem do sprawozdawczości IFD/IFR, zapraszamy do kontaktuŹródła:

Read More

Zmiany w przepisach AML/CFT – obowiązki, instytucje obowiązane

Nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (zwanej Ustawą AML/CFT) oznacza rozszerzenie liczby instytucji obowiązanych, jak również konieczność wdrożenia zmian systemowych.

Na portalu Rządowego Centrum Legislacji pojawił się Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 lutego 2020, który ma rozszerzyć obecnie obowiązujące przepisy zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającą dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz. Urz. L 156 z 19.06.2018, str. 43) – powszechnie znane jako AML (Anti-Money Laundering) oraz CFT (Counter Financing of Terrorism).

Powyższa dyrektywa musi zostać zaimplementowana do krajowych porządków prawnych najpóźniej do dnia 3 grudnia 2020 roku.

NOWE INSTYTUCJE OBOWIĄZANE

Jedną z głównych zmian przewidzianych w Projekcie zmian w Ustawie AML/CFT jest rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych do wskazania oraz aktualizowania listy swoich profitentów w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Zgodnie z projektem katalog podmiotów obowiązanych do tej czynności zostanie rozszerzony o:

 • trusty (których powiernicy/osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania/siedzibę na terytorium Polski lub nawiązują stosunki gospodarcze /nabywają nieruchomość na terytorium Polski, w imieniu bądź na rzecz trustu)
 • spółki partnerskie
 • spółki europejskie
 • spółdzielnie
 • spółdzielnie europejskie
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych
 • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
 • fundacje

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE DZIEŁ SZTUKI OBJĘTA OBOWIĄZKIEM AML

Przewidziane jest rozszerzenie listy instytucji obowiązanych przepisami AML/CFT o podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu, pośrednictwa w obrocie lub przechowywania dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków w zakresie transakcji – pojedynczej lub powiązanej – o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 EUR.

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ROZBIEŻNOŚCI

Nowelizacja ustawy AML/CFT nakłada na instytucje obowiązane konieczność odnotowywania rozbieżności pomiędzy informacjami zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) a tymi, które instytucja zgromadziła w ramach stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Instytucje obowiązane będą zmuszone do podejmowania czynności w celu wyjaśnienia przyczyn rozbieżności, a w przypadku transakcji budzących wątpliwości, do przekazania właściwemu organowi zweryfikowanej informacji wraz dokumentacją i uzasadnieniem.

W procesie weryfikacji beneficjenta rzeczywistego instytucje obowiązane zobligowane będą do uzyskania potwierdzenia rejestracji albo odpisu z CRBR lub analogicznego rejestru prowadzonego we właściwym państwie członkowskim UE. Instytucji zobowiązanych nie będzie natomiast obowiązywało domniemanie prawdziwości danych wprowadzonych do rejestru.

ZMIANA SANKCJI

W ramach zmian w Ustawie AML/CFT przewidziane zostały również zmiany dotyczące sankcji pieniężnych. Kara do wysokości 1 000 000 zł grozi podmiotom lub osobom, które:

 • nie dopełniły obowiązku zgłoszenia informacji w terminie ustawowym
 • nie dopełniły obowiązku aktualizacji informacji w terminie ustawowym
 • podały informacje niezgodne ze stanem faktycznym

ZMIANY W ŚRODKACH BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

Instytucje obowiązane będą stosować środki bezpieczeństwa finansowego względem klientów w szczególności gdy:

 • doszło do zmiany uprzednio ustalonego charakteru lub okoliczności stosunków gospodarczych,
 • doszło do zmiany uprzednio ustalonych danych dotyczących klienta lub beneficjenta rzeczywistego,
 • instytucja obowiązana była w ciągu danego roku kalendarzowego zobligowana prawnie do skontaktowania się z klientem w celu weryfikacji informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych, w szczególności gdy obowiązek taki wynikał z przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Założono również rozszerzenie listy okoliczności, które wymuszają zastosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego o transakcje okazjonalne powiązane z:

 • ropą naftową
 • bronią
 • metalami szlachetnymi
 • produktami tytoniowymi
 • artefaktami kulturowymi
 • kością słoniową
 • gatunkami chronionymi
 • innymi przedmiotami o znaczeniu archeologicznym, historycznym, kulturowym, religijnym lub o szczególnej wartości naukowej

W sytuacji powiązania stosunków gospodarczych lub transakcji okazjonalnej z klientem będącym obywatelem państwa trzeciego i ubiegającym się o prawo pobytu lub obywatelstwo w państwie członkowskim w zamian za transfery kapitałowe, nabycie własności lub obligacji skarbowych bądź inwestycje w podmioty o charakterze korporacyjnym w danym państwie członkowskim.

Prócz wspomnianych zmian, Projekt Ustawy zakłada również odstąpienie od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przy transakcjach bezgotówkowych do kwoty 150 EUR (art. 38 ust. 1 Ustawy AML/CFT).

DOSTOSOWANIE SYSTEMÓW DO ZMIAN W SPRAWOZDAWCZOŚCI AML/CFT

Posiadanie efektywnego systemu sprawozdawczego, który dynamicznie dostosowuje się do zmieniających się realiów prawnych jest niezwykle istotne, gdyż zaniedbania w realizacji zadań z obszaru AML/CFT grożą poważnymi sankcjami administracyjnymi oraz karnymi – odpowiednio do 8 lat pozbawienia wolności oraz powyżej miliona złotych kary.

iON – system, który wydajnie wspomaga instytucje obowiązane w wypełnianiu obowiązków wynikających z przepisów AML/CFT.

iON to nowoczesne, sprawdzone i wysoce intuicyjne narzędzie, które dzięki dostępowi przez przeglądarkę internetową umożliwia Użytkownikowi elastyczną pracę z dowolnie wybranego miejsca. W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości warto powierzyć sprawozdawczość systemowi, który zawsze jest gotów do pracy, a jego aktualność i zgodność z przepisami prawa nie budzi wątpliwości.

Jeśli chcą Państwo poznać szczegóły systemu do sprawozdawczości AML/CFT w iON, zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na Państwa pytania, zaprezentujemy system oraz przedstawimy ofertę skrojoną na Państwa potrzeby.

Zainteresowanych narzędziem do sprawozdawczości AML/CFT, zapraszamy do kontaktu.Źródła:

Read More

Kontrole instytucji raportujących w zakresie CRS i FATCA

Zarówno ustawa CRS, jak i ustawa FATCA, przewidują tryb kontroli raportujących instytucji finansowych. Nieprawidłowości w wywiązaniu się z obowiązków wynikających z przepisów mogą wiązać się z karami pieniężnymi dla instytucji finansowej, jak i z odpowiedzialnością karnoskarbową dla poszczególnych osób.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi m.in. od naszych Klientów, rozpoczęły się kontrole polskich instytucji finansowych w zakresie spełniania obowiązków nałożonych Ustawą z dn. 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. 2017 poz. 648) – tzw. CRS lub EURO-FATCA.

Regulacje CRS i FATCA zobowiązują instytucje finansowe do weryfikacji klientów pod kątem ich rezydencji podatkowej oraz raportowania zidentyfikowanych w ten sposób klientów do polskich organów podatkowych. Niedostosowanie się do regulacji wynikających z regulacji CRS lub FATCA w wymaganych terminach lub nieprawidłowe wypełnienie tych obowiązków może skutkować nałożeniem dotkliwych kar finansowych – zarówno dla samej instytucji finansowej, jak i osób fizycznych odpowiedzialnych za jej sprawy finansowe – odpowiedzialnością majątkową osób odpowiedzialnych za sprawy gospodarcze podmiotu:

 • w przypadku CRS: kara finansowa do 1 mln złotych
 • w przypadku FATCA: sankcją w wysokości 30% płatności pochodzącej z USA.

Zgodne z wymogami wywiązywanie się z coraz większej liczby nałożonych na instytucje finansowe obowiązków zaczęło stanowić duże wyzwanie biznesowe. Z tego względu wiele instytucji decyduje się na zakup wydajnych, sprawdzonych systemów, które przyspieszają wypełnianie obowiązków, a także dzięki walidacji raportów, dbają o prawidłowość ich wykonania.

Jeśli nie posiadają Państwo takiego wydajnego, sprawdzonego systemu do sprawozdawczości CRS/FATCA, zapraszamy do zapoznania się z naszym rozwiązaniem. System iON do wykonywania obowiązków określonych w Ustawach CRS i FATCA został przygotowany w taki sposób, aby był w pełni zgodny, z nałożonymi na instytucje sprawozdające, obowiązkami. O zgodności systemu z wymaganiami najlepiej świadczyć mogą skutecznie odbyte kontrole u naszych Klientów.

Jeśli są Państwo zainteresowani sprawdzonym narzędziem do sprawozdawczości CRS/FATCA, zapraszamy do kontaktu
Read More

RAPORTOWANIE COVID-19 OBOWIĄZKOWE DLA POLSKICH BANKÓW

Narodowy Bank Polski poinformował, że od końca tego roku wszystkie banki komercyjne w Polsce (z wyjątkiem banków zrzeszających i spółdzielczych) będą zobowiązane do kwartalnego raportowania pakietu Covid-19 w taksonomii XBRL.

Obowiązek wynika z wytycznych opublikowanych przez Europejski Bank Centralny, a pakiet Covid-19 zawiera informacje dotyczące ekspozycji kredytowych objętych moratoriami, a także programami gwarancji publicznych, które zostały wprowadzone w związku z pandemią.

Odpowiadając na potrzeby naszych Klientów, w naszym systemie raportowania aSISt, przygotowaliśmy rozwiązanie do raportowania pakietu Covid-19.

Zapraszamy do kontaktu, przedstawimy Państwu nasze rozwiązanie wraz z ofertą.

W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA NARZĘDZIEM DO RAPORTOWANIA COVID-19 EBA ITS PL, PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA:
Read More