System CESOP i jego cele

Dzięki aplikacji iON sprawozdanie CESOP będzie przygotowane w formacie xml zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Nadzorcy.

CESOP a dokładniej Centralny Elektroniczny System Informacji o Płatnościach nakłada nowe obowiązki raportowania na dostawców usług płatniczych, w tym banki oraz instytucje kredytowe. Na podstawie dyrektywy i rozporządzenia Rady Unii Europejskiej powstał projekt z dnia 21 listopada 2022 r. Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który definiuje cel oraz samą sprawozdawczość CESOP. Ustawa została podpisana 14 czerwca 2023 r. Dz.U. 2023 poz. 996 i wchodzi w życie 01 stycznia 2024 roku.

Celem systemu jest:

 • Zwalczanie transgranicznych oszustw w dziedzinie VAT spowodowanych nieuczciwym zachowaniem niektórych przedsiębiorstw w obszarze transgranicznego e-handlu.
 • Wykrywanie nieuczciwych przedsiębiorstw oraz kontrola zobowiązań z tytułu VAT.
 • Umożliwienie właściwym organom państw członkowskich prowadzenie kontroli dostaw i świadczenia usług.

Sposób realizacji i warunki CESOP

Aby zrealizować postawione cele zostanie utworzony Centralny Elektroniczny System Informacji o Płatnościach, do którego podmioty zobowiązane będą przekazywały zdefiniowane przez rozporządzenie dane, które będą udostępniane organom podatkowym. Dodatkowo, dostawcy usług płatniczych będą zobowiązani do prowadzenia i zgłaszania ewidencji niektórych płatności transgranicznych, opartej na lokalizacji płatnika i lokalizacji odbiorcy płatności. Nadzorca podkreśla, że przechowywanie ewidencji będzie dotyczyło jedynie płatności transgranicznych, które mogą wskazywać na prowadzenie działalności gospodarczej. Płatność uznaje się za płatność transgraniczną w przypadku, gdy płatnik znajduje się w jednym państwie członkowskim, a odbiorca płatności znajduje się w innym państwie członkowskim, na terytorium trzecim lub w państwie trzecim.

Obowiązek prowadzenia ewidencji i obowiązek sprawozdawczy nakładany będzie na dostawcę usług płatniczych w momencie przekroczenia pułapu ponad 25 płatności transgranicznych na rzecz tego samego odbiorcy płatności w trakcie kwartału kalendarzowego.


Podmioty objęte nowymi obowiązkami

Podmiotami wchodzącymi w zakres obowiązku sprawozdawczego są dostawcy usług płatniczych należący do czterech kategorii:

 1. Instytucje kredytowe, które obejmują głównie banki mające siedzibę w Europie oraz europejskie oddziały instytucji kredytowych mające siedzibę poza UE.
 2. Pieniądz elektroniczny, który może obejmować szeroki zakres instytucji świadczących usługi płatności elektronicznych, takich jak dostawcy portfela elektronicznego lub dostawcy elektronicznych kuponów/kart.
 3. Instytucja płatnicza, która może obejmować szeroki zakres usług płatniczych, w tym wydawanie kart kredytowych/debetowych, pozyskiwanie transakcji płatniczych, przetwarzanie płatności, inicjowanie płatności itp.
 4. Poczta w GIRO (produkt poza bankowy oferowany przez firmy pożyczkowe), która świadczy usługi płatnicze.

Sprawozdawczość

Artykuł 110 c. projektu ustawy definiuje zakres sprawozdawczości jako:

 1. BIC (SWIFT) lub dowolny inny kod identyfikacyjny firmy, który jednoznacznie identyfikuje dostawcę usług płatniczych,
 2. imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy płatności, w których posiadaniu jest dostawca usług płatniczych,
 3. jeśli jest dostępny, numer identyfikacyjny VAT lub inny krajowy numer podatkowy odbiorcy,
 4. IBAN, a jeżeli IBAN nie jest dostępny, inny dostępny identyfikator, który jednoznacznie identyfikuje i rozpoznaje lokalizację odbiorcy,
 5. BIC lub inny kod identyfikacyjny instytucji, który jednoznacznie identyfikuje i podaje lokalizację dostawcy usług płatniczych działającego w imieniu odbiorcy płatności, w przypadku, gdy odbiorca otrzymuje środki nie mając rachunku płatniczego,
 6. jeśli jest dostępny, adres odbiorcy płatności, który jest w posiadaniu dostawcy usług płatniczych,
 7. dane dotyczące płatności transgranicznych oraz zwrotów płatności zidentyfikowanych jako odnoszące się do płatności transgranicznych.

Dokładny opis wymaganych danych został opisany w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2022/1504 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w Załączniku.

Techniczna strona sprawozdania

Sprawozdanie należy przygotować w formacie XML, na podstawie schematu xsd. Schemat jest zgodny z rozporządzeniem Rady (UE) 2020/283 i dyrektywą Rady (UE) 2020/284.

Schemat xsd dla danych o płatnościach jest zgodny z podejściem stosowanym w innych systemach transeuropejskich i będzie wykorzystywany do wymiany danych o płatnościach między następującymi interesariuszami:

 • dostawcami usług płatniczych i krajowymi administracjami podatkowymi,
 • a następnie między krajowymi administracjami podatkowymi a systemem CESOP.

W Polsce z dużym prawdopodobieństwem wyżej opisywana wymiana będzie przebiegać następująco:

Diagram 1 – Uczestnicy wymiany danych CESOP  


Do obsługi sprawozdań listowych i hierarchicznych, takich jak CRS, FATCA i 
CESOP, dedykowana jest aplikacja iON. W tej aplikacji możliwe jest spełnienie obowiązku sprawozdawczego w zautomatyzowany i efektywny sposób. Aplikacja gwarantuje poprawność sprawozdania dzięki dwustopniowej walidacji: względem reguł oraz względem schematu xsd. Oznacza to, że sprawozdanie zawsze zostanie przyjęte przez portal nadzorcy. 

W aplikacji iON wdrożony został cykl życia sprawozdania dostosowany do wymogów konkretnej sprawozdawczości. Dla CESOP, aplikacja umożliwi utworzenie sprawozdania, automatyczne jego zasilenie danymi z bazy danych, weryfikację błędów, generację sprawozdania, podpisanie i zaszyfrowanie pliku XML, wysyłkę oraz odbiór komunikatu z wynikiem walidacji w systemie CESOP. 

Harmonogram raportowania 

Przepisy ustawowe w państwach członkowskich powinny zostać przyjęte i opublikowane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r. A stosowanie przepisów powinno zostać rozpoczęte od dnia 1 stycznia 2024 r. Oznacza to, że pierwsze przekazanie danych odbędzie się za okres styczeń-marzec 2024 roku oraz ma zostać przekazane do nadzorcy do końca kwietnia 2024 roku. Kolejne dane będą przekazywane w cyklach kwartalnych do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Terminy raportowania za 2024 rok prezentują się następująco:

Diagram 2 – Terminy raportowania dla dostawców usług płatniczych w 2024 roku 

Do 10 maja krajowy nadzorca będzie zobowiązany przekazać dane po raz pierwszy na poziom Unii Europejskiej. Kolejne przekazania będą odbywać się za okres kwartalny nie później niż dziesiątego dnia drugiego miesiąca następującego po upływie kwartału, którego dotyczą informacje. 

CESOP 

Na mocy art. 24a rozporządzenia zostanie utworzony centralny elektroniczny system informacji o płatnościach. Ma on za zadanie: 

 • umożliwić państwom członkowskim przekazywanie przechowywanych na poziomie krajowym informacji o płatnościach, 
 • zagregować i zwizualizować wszystkie istotne informacje o płatnościach związane z VAT, 
 • umożliwić uzyskanie pełnego obrazu płatności otrzymanych przez odbiorców od płatników w UE, 
 • wykrywanie i niwelowanie nieprawidłowości oraz błędów, 
 • przeprowadzanie automatycznej analityki i oznakowywanie podejrzanych odbiorców płatności. 

Dostęp do danych zbieranych w CESOP będzie możliwy dla urzędników Eurofisc pracujących dla państw członkowskich, w celu prowadzenia dochodzeń w sprawie oszustw związanych z VAT. 

Przechowywanie danych 

W związku z tym, że ewidencja jak i sprawozdanie zawierać będą dane wrażliwe, wyznaczono termin trzech lat kalendarzowych jako termin przechowywania danych. 

Dane w CESOP mają być przechowywane przez okres pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym państwa członkowskie przekazały informacje do systemu. 

Joanna Popowicz

W FINGO pracuje od 5 lat (GPM Systemy do fuzji 1.08.2022). Jako Project Manager była odpowiedzialna za wdrożenie sprawozdawczości CRS, FATCA i STIR/SINF w aplikacji iON oraz automatyzację tych sprawozdań u klientów. Skończyła studia podyplomowe Project Management na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jej kompetencje potwierdzają między innymi zdobyte certyfikaty Agile PM® Foundation, Agile BA® Foundation oraz PRINCE2® Foundation. Swoje umiejętności podnosi również poprzez szkolenia miękkie: Psychologia kierowania ludźmi, Komunikacja interpersonalna oraz Efektywne narzędzia i techniki pracy współczesnego menedżera.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

  | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną |
  | Polityka Prywatności |

  Read More

  Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) a raportowanie CRS

  Obowiązek uzyskania i przekazywania lokalnym organom podatkowym informacji dotyczących statusu podatkowego swoich klientów dotyczy wszystkich instytucji finansowych w Polsce, w tym także towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) i funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI.

  Common Reporting Standard (CRS) dla TFI

  Polska została zobligowana do przeniesienia na grunt krajowych przepisów prawnych odpowiednich mechanizmów umożliwiających wymianę informacji podatkowych zgodnie z dyrektywą Rady 2014/107/UE. Celem implementacji ww. dyrektywy powstała Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648, Ustawa CRS), która nałożyła na wiele instytucji finansowych, w tym również fundusze inwestycyjne oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych, następujące obowiązki:

  • weryfikacji prowadzonych rachunków finansowych,
  • identyfikacji rachunków raportowanych spośród prowadzonych rachunków finansowych,
  • rejestrowania czynności podejmowanych w ramach realizacji obowiązków,
  • gromadzenia dokumentacji związanej z realizacją obowiązków,
  • przekazania informacji o rachunkach raportowanych.

  W dniu 30 kwietnia 2019 r. w życie weszła ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. nowelizująca ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami i wprowadzająca wymóg dodatkowej weryfikacji rachunków finansowych otwartych w okresie między dniem 1 stycznia 2016 r. a dniem 30 kwietnia 2017 r., w zakresie w jakim nie zostało to zrobione zgodnie z Dyrektywą oraz standardem automatycznej wymiany informacji opracowanym przez OECD.

  Pierwsze raportowanie Common Reporting Standard (CRS) wg nowych wytycznych musi zostać wykonane do 31.03.2020 r.

  CRS w systemie iON

  Wychodząc naprzeciw potrzebom Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, nasze systemy zostały rozbudowane o obsługę sprawozdawczości CRS, a także o sprawozdawczość zgodną z Ustawą FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act (Dz. U. z 2015 r. poz. 1712), która nakłada na Zakłady Ubezpieczeń obowiązek identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych oraz przekazywania do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem organów polskiej administracji skarbowej) informacji o podatnikach USA.

  Generowanie raportów CRS oraz FATCA jest realizowane przy pomocy aplikacji iON, której wszystkie funkcje dostępne są przez przeglądarkę internetową, a zasilenie sprawozdania odbywa się dzięki procedurom ETL opracowanym w procesie wdrożenia i integracji z systemami Instytucji Finansowej.

  Podstawowe korzyści iON – systemu do obsługi raportów CRS, a także FATCA:
  • Dostęp poprzez www – możliwość wykonania operacji w systemie, pobrania przetworzonego pliku lub sprawdzenia statusu operacji poprzez przeglądarkę internetową,
  • Aplikacja zapewnia bardzo wysoki poziom automatyzacji poprzez mechanizmy automatyzujące zasilenie danymi (ETL:  as-DataCalc),
  • Aplikacja zapewnia bardzo wydajny i skalowalny mechanizm zasileń (SPARK, BigData),
  • Aplikacja pozwala na efektywne przetwarzanie dużych zbiorów danych,
  • Historia sprawozdania oraz wykonane etapy przetwarzania są rejestrowane w systemie, co zapewnia audytowalność procesu,
  • Walidacja merytoryczna oraz techniczna sprawozdania,
  • Generowanie pliku XML zgodnego z wymaganiami Nadzorcy,
  • Aplikacja posiada intuicyjny interfejs, co zapewnia łatwość obsługi oraz efektywne i szybkie wdrożenie,
  • Aplikacja umożliwia podpisanie, szyfrowanie oraz wysłanie sprawozdania do bramki e-Deklaracje,
  • W aplikacji zaimplementowano funkcję efektywnego paczkowania sprawozdania,
  • Powstał dedykowany mechanizm do zarządzania sprawozdaniami oraz paczkami,
  • W aplikacji wprowadzony został mechanizm wersjonowania instancji sprawozdania na potrzeby obsługi korekt sprawozdań.

  Zalety funkcjonalne aplikacji:

  • Możliwość edycji danych w sprawozdaniu z poziomu użytkownika biznesowego. „Klikalny” identyfikator błędów walidacji pozwala przejść do rekordu z błędem za pomocą jednego kliknięcia. Znacznie skraca to czas potrzebny na znalezienie pola z błędem,
  • Przycisk powrotu z widoku danych do strony logów błędów znacznie ułatwia nawigację między stronami. Skraca to czas poświęcony na naprawianie błędów oraz na analizę danych w raporcie,
  • Informacje zawierające opis techniczny pola zgodny ze schematem XSD podczas edycji raportu oraz dodawania nowego wiersza wskazuje użytkownikowi, jakie wartości są dopuszczalne. To znacznie ułatwia ręczne wypełnianie danych i skraca czas potrzebny na poprawną edycję raportu,
  • Wybór poszczególnych lub wielu wierszy przy pomocy pola wyboru, które także umożliwia usunięcia pojedynczego lub wielu wybranych wierszy,
  • Dedykowana strona do zarządzania wygenerowanymi sprawozdaniami, która umożliwia m.in. pobranie wygenerowanego sprawozdania, zaszyfrowanego oraz Urzędowie Poświadczenie Odbioru,
  • Zarządzanie dostępem i uprawnieniami użytkowników zarówno w kontekście konkretnych raportów, jak i funkcji,
  • Wbudowany zestaw reguł pozwalających na merytoryczną weryfikację poprawności sprawozdań oraz możliwość tworzenia reguł dedykowanych wynikających z potrzeb Banku.
  System sprawozdawczy iON to intuicyjne, wydajne narzędzie doskonale przystosowane do przygotowania sprawozdawczości CRS i FATCA.

  Więcej informacji o systemie iON

  Read More

  CRS i FATCA dla Zakładów Ubezpieczeń

  Zakłady Ubezpieczeń zobligowane są do raportowania tzw. CRS i FATCA. Sprawozdawczość CRS w ostatnim czasie uległa zmianom poprzez wejście w życie Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U 2019 poz. 694). W wyniku zmian, wprowadzone zostało dodatkowe raportowanie, którego pierwszy termin raportowania został wyznaczony na 31.03.2020 r. Ponadto Art. 8 Ustawy wpłynął również na zmianę samego zakresu raportowanych rachunków.

  Common Reporting Standard (CRS)

  Automatyczna wymiana informacji o rachunkach raportowanych (CRS) ma na celu umożliwienie administracji podatkowej pozyskiwanie określonych z góry informacji w stosunku do klientów zidentyfikowanych jako nierezydentów (rezydentów innych państw uczestniczących) lub podmiotów przez nich kontrolowanych, bez uprzedniego wniosku, w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu. Informacje, uzyskane w tym trybie, będą w dalszej kolejności systematycznie przekazywane państwom właściwym dla poszczególnych nierezydentów.

  Ustawa CRS nakłada na Zakłady Ubezpieczeń obowiązki:

  • identyfikacji rezydencji podatkowej klientów,
  • identyfikacji rachunków raportowanych,
  • gromadzenia dokumentacji oraz rejestrowania czynności związanych z identyfikacją rezydencji klientów,
  • raportowania do administracji skarbowej kraju rezydencji klienta (za pośrednictwem organów polskiej administracji skarbowej) informacji o rachunkach raportowanych i rachunkach nieudokumentowanych

  Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

  Dodatkowo ustawa FATCA nakłada na Zakłady Ubezpieczeń obowiązek identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych oraz przekazywania do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem organów polskiej administracji skarbowej) informacji o podatnikach USA. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015 r. poz. 1712) weszła w życie 1 grudnia 2015 r.

  FATCA i CRS w systemie iON

  Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, nasze systemy zostały rozbudowane o obsługę sprawozdawczości CRS i FATCA.

  Generowanie raportów CRS i FATCA realizowane jest przy pomocy aplikacji iON, a wszystkie jej funkcje dostępne są poprzez przeglądarkę internetową. Zasilenie sprawozdania odbywa się dzięki procedurom ETL opracowanym w procesie wdrożenia i integracji z systemami Banku.

  Podstawowe korzyści iON – systemu do obsługi raportów CRS i FATCA:
  • Dostęp poprzez www – użytkownik ma możliwość wykonania operacji w systemie, pobrania przetworzonego pliku lub sprawdzenia statusu operacji poprzez przeglądarkę internetową,
  • Aplikacja zapewnia bardzo wysoki poziom automatyzacji poprzez mechanizmy automatyzujące zasilenie danymi (ETL:  as-DataCalc),
  • Aplikacja zapewnia bardzo wydajny i skalowalny mechanizm zasileń (SPARK, BigData),
  • Aplikacja pozwala na efektywne przetwarzanie dużych zbiorów danych,
  • Historia sprawozdania oraz wykonane etapy przetwarzania są rejestrowane w systemie, co zapewnia audytowalność procesu,
  • Walidacja merytoryczna oraz techniczna sprawozdania,
  • Generowanie pliku XML zgodnego z wymaganiami Nadzorcy,
  • Aplikacja posiada intuicyjny interfejs, co zapewnia łatwość obsługi oraz efektywne i szybkie wdrożenie,
  • Aplikacja umożliwia podpisanie, szyfrowanie oraz wysłanie sprawozdania do bramki e-Deklaracje,
  • W aplikacji zaimplementowano funkcję efektywnego paczkowania sprawozdania,
  • Powstał dedykowany mechanizm do zarządzania sprawozdaniami oraz paczkami,
  • W aplikacji wprowadzony został mechanizm wersjonowania instancji sprawozdania na potrzeby obsługi korekt sprawozdań.

  Zalety funkcjonalne aplikacji:

  • Możliwość edycji danych w sprawozdaniu z poziomu użytkownika biznesowego. „Klikalny” identyfikator błędów walidacji pozwala przejść do rekordu z błędem za pomocą jednego kliknięcia. Znacznie skraca to czas potrzebny na znalezienie pola z błędem,
  • Przycisk powrotu z widoku danych do strony logów błędów znacznie ułatwia nawigację między stronami. Skraca to czas poświęcony na naprawianie błędów oraz na analizę danych w raporcie,
  • Informacje zawierające opis techniczny pola zgodny ze schematem XSD podczas edycji raportu oraz dodawania nowego wiersza wskazuje użytkownikowi, jakie wartości są dopuszczalne. To znacznie ułatwia ręczne wypełnianie danych i skraca czas potrzebny na poprawną edycję raportu,
  • Wybór poszczególnych lub wielu wierszy przy pomocy pola wyboru, które także umożliwia usunięcia pojedynczego lub wielu wybranych wierszy,
  • Dedykowana strona do zarządzania wygenerowanymi sprawozdaniami, która umożliwia m.in. pobranie wygenerowanego sprawozdania, zaszyfrowanego oraz Urzędowie Poświadczenie Odbioru,
  • Zarządzanie dostępem i uprawnieniami użytkowników zarówno w kontekście konkretnych raportów, jak i funkcji,
  • Wbudowany zestaw reguł pozwalających na merytoryczną weryfikację poprawności sprawozdań oraz możliwość tworzenia reguł dedykowanych wynikających z potrzeb Banku.
  System sprawozdawczy iON to intuicyjne, wydajne narzędzie doskonale przystosowane do przygotowania sprawozdawczości CRS i FATCA.

  W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA APLIKACJĄ DO SPRAWOZDAWCZOŚCI CRS I FATCA, PROSIMY O WYPEŁNIENIE PONIŻSZEGO FORMULARZA:

   | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną |
   | Polityka Prywatności |

   Read More

   Sprawozdawczość CRS w iON

   Na 31.03.2020 r. wyznaczony został pierwszy termin raportowania CRS (Common Reporting Standard) wg wytycznych określonych w Ustawie z dn. 4 kwietnia 2019 r.

   W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U 2019 poz. 694), wprowadzone zostało dodatkowe raportowanie, którego pierwszy termin raportowania został wyznaczony na 31.03.2020 r. Art. 8 Ustawy wpłynął również na zmianę samego zakresu raportowanych rachunków.

   Common Reporting Standard (CRS)

   W celu walki z unikaniem opodatkowania oraz ochrony integralności systemów podatkowych, na całym świecie wprowadzany jest standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS). Jest to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji, który obowiązuje instytucje finansowe na całym świecie.

   CRS został opracowany przez OECD (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development – Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) jako podstawa dla automatycznej wymiany informacji (ang. The Automatic Exchange of Information, AEOI) o zagranicznych klientach – rezydentach podatkowych – prowadzonej między organami podatkowymi.

   Automatyczna wymiana informacji o rachunkach raportowanych (CRS) ma umożliwić administracji podatkowej pozyskiwanie z instytucji finansowych określonych z góry informacji w stosunku do rachunków zidentyfikowanych przez nie jako prowadzone dla nierezydentów (rezydentów innych państw uczestniczących) lub podmiotów przez nie kontrolowanych, bez uprzedniego wniosku, w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu. Uzyskane w tym trybie informacje będą w dalszej kolejności podlegały systematycznemu przekazywaniu państwom uczestniczącym, właściwym dla poszczególnych nierezydentów.

   CRS w systemie iON

   Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, nasze systemy zostały rozbudowane o obsługę sprawozdawczości CRS.

   Generowanie raportu CRS jest realizowane przy pomocy aplikacji iON, a wszystkie jej funkcje dostępne są poprzez przeglądarkę internetową. Zasilenie sprawozdania odbywa się dzięki procedurom ETL opracowanym w procesie wdrożenia i integracji z systemami Banku.

   W systemie iON dostępna jest również sprawozdawczość FATCA.

   Podstawowe korzyści iON – systemu do obsługi raportu CRS:
   • Dostęp poprzez www – użytkownik ma możliwość wykonania operacji w systemie, pobrania przetworzonego pliku lub sprawdzenia statusu operacji poprzez przeglądarkę internetową,
   • Aplikacja zapewnia bardzo wysoki poziom automatyzacji poprzez mechanizmy automatyzujące zasilenie danymi (ETL:  as-DataCalc),
   • Aplikacja zapewnia bardzo wydajny i skalowalny mechanizm zasileń (SPARK, BigData),
   • Aplikacja pozwala na efektywne przetwarzanie dużych zbiorów danych,
   • Historia sprawozdania oraz wykonane etapy przetwarzania są rejestrowane w systemie, co zapewnia audytowalność procesu,
   • Walidacja merytoryczna oraz techniczna sprawozdania,
   • Generowanie pliku XML zgodnego z wymaganiami Nadzorcy,
   • Aplikacja posiada intuicyjny interfejs, co zapewnia łatwość obsługi oraz efektywne i szybkie wdrożenie,
   • Aplikacja umożliwia podpisanie, szyfrowanie oraz wysłanie sprawozdania do bramki e-Deklaracje,
   • W aplikacji zaimplementowano funkcję efektywnego paczkowania sprawozdania,
   • Powstał dedykowany mechanizm do zarządzania sprawozdaniami oraz paczkami,
   • W aplikacji wprowadzony został mechanizm wersjonowania instancji sprawozdania na potrzeby obsługi korekt sprawozdań.

   Zalety funkcjonalne aplikacji:

   • Możliwość edycji danych w sprawozdaniu z poziomu użytkownika biznesowego. „Klikalny” identyfikator błędów walidacji pozwala przejść do rekordu z błędem za pomocą jednego kliknięcia. Znacznie skraca to czas potrzebny na znalezienie pola z błędem,
   • Przycisk powrotu z widoku danych do strony logów błędów znacznie ułatwia nawigację między stronami. Skraca to czas poświęcony na naprawianie błędów oraz na analizę danych w raporcie,
   • Informacje zawierające opis techniczny pola zgodny ze schematem XSD podczas edycji raportu oraz dodawania nowego wiersza wskazuje użytkownikowi, jakie wartości są dopuszczalne. To znacznie ułatwia ręczne wypełnianie danych i skraca czas potrzebny na poprawną edycję raportu,
   • Wybór poszczególnych lub wielu wierszy przy pomocy pola wyboru, które także umożliwia usunięcia pojedynczego lub wielu wybranych wierszy,
   • Dedykowana strona do zarządzania wygenerowanymi sprawozdaniami, która umożliwia m.in. pobranie wygenerowanego sprawozdania, zaszyfrowanego oraz Urzędowie Poświadczenie Odbioru,
   • Zarządzanie dostępem i uprawnieniami użytkowników zarówno w kontekście konkretnych raportów, jak i funkcji,
   • Wbudowany zestaw reguł pozwalających na merytoryczną weryfikację poprawności sprawozdań oraz możliwość tworzenia reguł dedykowanych wynikających z potrzeb Banku.
   System sprawozdawczy iON to intuicyjne, wydajne narzędzie doskonale przystosowane do przygotowania sprawozdania CRS.

   Jeśli są Państwo zainteresowani rozwiązaniem CRS w iON, bardzo prosimy o kontakt a przygotujemy dedykowaną ofertę.

   FORMULARZ KONTAKTOWY

    | Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną |
    | Polityka Prywatności |

    Read More

    Raportowanie AML do GIIF dostępne w systemie iON

    Narzędzie do raportowania sprawozdawczości AML (Anti-Money Laundering) umożliwia spełnienie obowiązku sprawozdawczego wynikającego z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, raportowanego do GIIF (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej).

    Od 13 lipca 2019 Instytucje Obowiązane nie są zobligowane do prowadzenia rejestru transakcji. Ustawa przewiduje jednak okres przejściowy przechowywania informacji już zgromadzonych w rejestrach (art. 187 Ustawy).

    W okresie przejściowym od 13 października 2018 do 13 lipca 2019 banki przesyłały informacje na zasadach określonych dla „stanu docelowego” lub przesyłać dane, o których mowa w art. 72 oraz formularze, o których mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r.

    Stan docelowy, obowiązujący od 13 lipca 2019 wprowadza kilka istotnych zmian, między innymi:

    • zmieniony sposób wskazywania kategorii transakcji ponadprogowych do raportowania,
    • raportowanie w terminie 7 dni od zdarzenia, zamiast dotychczasowych 14 dni od końca miesiąca, w którym zarejestrowano transakcję,
    • nieznacznie zmieniony zakres raportowanych danych w ramach pojedynczej informacji o transakcji,
    • rezygnację z papierowego przekazu informacji do GIIF (wyjątek stanowi sytuacja potwierdzania danych przekazanych elektronicznie, jedynie w ściśle określonych okolicznościach wskazanych w par. 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną),
    • wprowadzenie nowej funkcji formularza identyfikującego (dawniej identyfikacyjnego),
    • oddzielenie wzoru dokumentu od przepisów rozporządzenia,
    • rozszerzenie funkcjonalności systemu teleinformatycznego AML w zakresie przyjmowania danych od Instytucji Obowiązanych, poprzez wprowadzenie trybu przekazu opartego o usługi sieciowe, co umożliwić ma docelowo maksymalną automatyzację przekazywania informacji do GIIF (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej).

    Narzędzie sprawozdawcze AML dostępne jest w systemie iON, który umożliwia przeprowadzenie procesu sprawozdawczego szybko i w wygodny sposób dzięki dostępowi przez przeglądarkę internetową.

    Tych z Państwa, którzy poszukują sprawdzonego systemu do raportowania AML, zachęcamy do kontaktu. Chętnie przedstawimy więcej informacji na temat systemu iON z obsługą sprawozdawczości Anti-Money Laundering (AML).

    Read More