Zmiana sprawozdawczości NBP ITS na EBA ITS (Framework 2.9)

Narodowy Bank Polski poinformował, że od 2020 roku planuje odejść od taksonomii NBP ITS i jako obowiązkową w Polsce wprowadzić taksonomię EBA ITS. Testy wdrożeniowe taksonomii EBA przewidziane są na III/IV kwartał bieżącego roku.

Nasz system sprawozdawczy aSISt jest zgodny z taksonomią EBA ITS Framework 2.8, a nową taksonomię 2.9 będzie można testować, korzystając z naszego narzędzia do przygotowania sprawozdań – aSISt, które oferuje możliwość pełnej automatyzacji procesu sprawozdawczego, w prostej i przystępnej dla użytkowania formie.

Framework EBA ITS 2.9, na którym będzie opierała się sprawozdawczość, zostanie wdrożony w kilku etapach. Pierwsza część frameworku 2.9 EBA ITS ma zacząć obowiązywać od 31 grudnia 2019 roku, co za tym idzie, pierwszego raportowania można spodziewać w styczniu 2020 roku.

Jak można przeczytać na stronie EBA, założeniem projektu jest wdrożenie zmian sprawozdawczych w raportach: RES (którego naszym odpowiednikiem jest PRiUL), Liquidity (LCR), Corep, Finrep, Benchmarking ITS. Dodatkowo EBA poinformowało, że wraz z Frameworkiem 2.10 zmianami objęte zostanie sprawozdanie Funding Plans.

Podzielenie projektu w kilka etapów zapewni instytucjom objętym obowiązkową sprawozdawczością EBA ITS czas na wdrożenie rozwiązania.

Okresy publikacji nowego Frameworku przedstawia poniższy schemat:

Framework 2.9. – okresy publikacji

Jak zmienią się obecne raporty?

Jak opublikował European Bank Authority (EBA) na swojej stronie, wraz z frameworkiem 2.9 w znanych już raportach szykują się następujące zmiany:

 1. RES – zmiany w istniejących wymogach dotyczących raportowania – korekty i dodatkowe szablony.
 2. COREP – zmiana w celu dostosowania do nowych struktur sekurytyzacji.
 3. FINREP – zmiany dotyczące raportowania ekspozycji zagrożonych i przeniesionych, rachunku zysków i strat oraz MSSF 16.
 4. LCR – zmiany w celu dostosowania do ustawy zmieniającej LCR
 5. SBP (Benchmarking ITS) – zmiany w wymogach sprawozdawczych określonych w ITS w zakresie benchmarkingu nadzorczego modeli wewnętrznych.

Narodowy Bank Polski zaplanował testy wdrożeniowe taksonomii EBA na III/IV kwartał bieżącego roku. Jeżeli chcą Państwo uczestniczyć w testach wdrożeniowych za pośrednictwem systemu aSISt, bardzo prosimy o kontakt z nami.

Jeśli są Państwo zainteresowani formularzami EBA ITS w języku polskim, informujemy, że będą dostępne w systemie sprawozdawczym aSISt.

Read More

Sprawozdawczość BFG PRiUL zastąpi BFG PPR

Gruntownym zmianom ulega obowiązek sprawozdawczy dotyczący planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dotychczas określany jako BFG Plany Przymusowej Restrukturyzacji (BFG PPR).

Data pierwszego raportowania według nowych wzorów, określonych w Rozporządzeniu MRiF z art. 87 ustawy o BFG zgodnych z załącznikiem I Rozporządzenia wykonawczego Komisji Unii Europejskiej 2018/1624 z dnia 23 października 2018 r. (Dz.U. L277 z 7.11.2018, str. 1-65) przypada na dzień 31 maja 2019 r.

Nowe rozporządzenie uchyla rozporządzenie wykonawcze Komisji Unii Europejskiej 2016/1066 z dnia 17 czerwca 2016 r., co z punktu widzenia oferowanego przez nas rozwiązania wiąże się z przebudową dotychczas użytkowanego przez Banki modułu sprawozdawczego BFG PPR Struktura Zobowiązań wraz z rozwiązaniem BPG PPR Sprawozdania na Wezwanie i koniecznością przygotowania nowego rozwiązania dostosowanego do nowych wymogów sprawozdawczych – BFG Plany Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (BFG PRiUL).

Obecnie posiadamy już gotowe rozwiązanie BFG PRiUL spełniające aktualne wymogi wynikające z nowego rozporządzenia. Moduł BFG PRiUL jest w pełni dostępny w systemie sprawozdawczym aSISt i jest na bieżąco dostosowywany do zmian prawnych, co gwarantuje zgodność rozwiązania z najnowszymi wymogami.

Tych z Państwa, którzy nie wybrali jeszcze systemu do obsługi nowej sprawozdawczości BFG Plany Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (BFG PRiUL), zapraszamy do kontaktu.

Read More

Raportowanie AML do GIIF dostępne w systemie iON

Narzędzie do raportowania sprawozdawczości AML (Anti-Money Laundering) umożliwia spełnienie obowiązku sprawozdawczego wynikającego z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, raportowanego do GIIF (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej).

Od 13 lipca 2019 Instytucje Obowiązane nie są zobligowane do prowadzenia rejestru transakcji. Ustawa przewiduje jednak okres przejściowy przechowywania informacji już zgromadzonych w rejestrach (art. 187 Ustawy).

W okresie przejściowym od 13 października 2018 do 13 lipca 2019 banki przesyłały informacje na zasadach określonych dla „stanu docelowego” lub przesyłać dane, o których mowa w art. 72 oraz formularze, o których mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r.

Stan docelowy, obowiązujący od 13 lipca 2019 wprowadza kilka istotnych zmian, między innymi:

 • zmieniony sposób wskazywania kategorii transakcji ponadprogowych do raportowania,
 • raportowanie w terminie 7 dni od zdarzenia, zamiast dotychczasowych 14 dni od końca miesiąca, w którym zarejestrowano transakcję,
 • nieznacznie zmieniony zakres raportowanych danych w ramach pojedynczej informacji o transakcji,
 • rezygnację z papierowego przekazu informacji do GIIF (wyjątek stanowi sytuacja potwierdzania danych przekazanych elektronicznie, jedynie w ściśle określonych okolicznościach wskazanych w par. 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną),
 • wprowadzenie nowej funkcji formularza identyfikującego (dawniej identyfikacyjnego),
 • oddzielenie wzoru dokumentu od przepisów rozporządzenia,
 • rozszerzenie funkcjonalności systemu teleinformatycznego AML w zakresie przyjmowania danych od Instytucji Obowiązanych, poprzez wprowadzenie trybu przekazu opartego o usługi sieciowe, co umożliwić ma docelowo maksymalną automatyzację przekazywania informacji do GIIF (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej).

Narzędzie sprawozdawcze AML dostępne jest w systemie iON, który umożliwia przeprowadzenie procesu sprawozdawczego szybko i w wygodny sposób dzięki dostępowi przez przeglądarkę internetową.

Tych z Państwa, którzy poszukują sprawdzonego systemu do raportowania AML, zachęcamy do kontaktu. Chętnie przedstawimy więcej informacji na temat systemu iON z obsługą sprawozdawczości Anti-Money Laundering (AML).

Read More

Sprawozdawczość CMO i STIR w systemie iON

Nowy obowiązek sprawozdawczy wynikający z Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491).

Read More

Sprawozdanie Ewidencja Pieniądza i Urządzeń już w aSISt

Nowy obowiązek sprawozdawczy w formacie XBRL obowiązujący od lipca 2018 r.

EPiU – zakres informacji

Już w lipcu 2018 r. wejdzie w życie nowy obowiązek sprawozdawczy wynikający z Zarządzenia nr 19/2016 Prezesa NBP z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki.

Sprawozdanie Ewidencja Pieniądza i Urządzeń – zakres informacji i częstotliwość raportowania

Sprawozdanie Ewidencja Pieniądza i Urządzeń (w skrócie EPiU) zawierać będzie informacje o:

 • urządzeniach do procesowania banknotów obsługiwanych przez klienta,
 • urządzeniach do procesowania banknotów obsługiwanych przez personel banku lub personel przedsiębiorcy, któremu bank powierzył procesowanie banknotów,
 • urządzeniach do procesowania monet,
 • liczbie procesowanych banknotów waluty polskiej,
 • liczbie procesowanych monet waluty polskiej.

Banki zobowiązane będą przesyłać raporty kwartalne, począwszy od listopada 2018 r. Przewiduje się, że od 1 lipca 2019 r. sprawozdanie będzie obowiązkowo obejmowało informacje dotyczące banknotów lub monet procesowanych w kasach banku, a następnie wprowadzonych do obrotu.

Wygodne rozwiązanie w ciągu 1 dnia

Aplikacja aSISt rozbudowana została o moduł sprawozdawczy EPiU, co pozwala odpowiednio wcześnie przygotować się do nowych wymogów sprawozdawczych.

Łatwy w obsłudze interfejs doskonale “ukrywa” techniczne aspekty sprawozdawczości w formacie XBRL, pozwalając użytkownikom końcowym skupić się na merytorycznej pracy z nowym raportem.

Proces sprawozdawczy w aSISt obejmuje następujące etapy:

 • wprowadzenie danych do sprawozdania (ręcznie lub przy pomocy importu),
 • wyliczanie wartości na podstawie reguł kalkulacyjnych,
 • edycję i korektę danych,
 • wygenerowanie poprawnej instancji XBRL.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sprawozdawczości EPiU w aSISt, czy uzyskania bezpłatnej licencji demonstracyjnej.

Read More

Sprawozdanie NB300 dostępne w aSISt

Narodowy Bank Polski udostępnił taksonomię NB300 obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Sprawozdawczość NB300 – terminy sprawozdawcze

Sprawozdanie NB300 pozwala na wypełnienie obowiązku sprawozdawczego znaczących zaangażowań.

W związku z planowanymi zmianami wzorów formularzy pakietu NB300, wydłużone zostaną terminy pierwszych sprawozdań jednostkowych:

 • Sprawozdania za styczeń 2018r. do 20 marca 2018r.
 • Sprawozdania za luty 2018r. do 19 kwietnia 2018r.
 • Sprawozdania za marzec 2018r. do 24 maja 2018r.

Obsługa sprawozdawczości NB300 w aplikacji aSISt

Nowe wymogi dotyczące pakietu sprawozdawczego NB300 obejmą instytucje finansowe, a także systemy sprawozdawcze. Aplikacja aSISt wyposażona została w moduł pozwalający na spełnienie obowiązku sprawozdawczego w zakresie sprawozdania NB300. Użytkownicy obecnie posiadający aSISt z modułem NB300 otrzymają najnowszą wersję w ramach usługi aktualizacji, a więc bez dodatkowych opłat.

aSISt to najwyższej jakości oprogramowanie „z półki”, które pozwala na przeprowadzenie całego procesu sprawozdawczego, który obejmuje:

 • wprowadzanie danych do sprawozdania – ręcznie, automatycznie lub poprzez zasilenie przy pomocy importu,
 • wyliczanie wartości na podstawie reguł kalkulacyjnych,
 • uzgadnianie danych,
 • wygenerowanie sprawozdań w wymaganym przez nadzorcę formacie XBRL.

Więcej informacji o systemie sprawozdawczym aSISt można znaleźć na stronie: https://asist-xbrl.eu/produkty/asist/

Zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat aSISt z modułem NB300, a także nieodpłatnej licencji demonstracyjnej.

Read More

Doroczne spotkanie przedstawicieli Zrzeszeń Banków Spółdzielczych i Systemów Ochrony Instytucjonalnej

W dniach 26-27 października 2017 odbędzie się we Wrocławiu spotkanie przedstawicieli Zrzeszeń Banków Spółdzielczych oraz Systemów Ochrony Instytucjonalnej. Takie spotkanie odbywa się regularnie, dając uczestnikom możliwość omówienia bieżących zagadnień związanych ze sprawozdawczością. 

W tym roku wyjątkową okazję stanowi 10-lecie systemu tranSIS, z którego od lat korzystają pracownicy Banków Zrzeszających a od niedawna również Systemów Ochrony Instytucjonalnej.   

Spotkanie dotyczące sprawozdawczości obligatoryjnej w sektorze bankowym dla Przedstawicieli Zrzeszeń Banków Spółdzielczych i Systemów Ochrony Instytucjonalnej poprowadzą przedstawiciele firm GPM Systemy oraz Fingo.  

Celem tegorocznego spotkania jest podsumowanie projektów i przedsięwzięć, nad którymi prace odbywały się w ubiegłym roku, jak również omówienie potrzeb oraz perspektyw dalszego rozwoju systemów sprawozdawczych.  

Nie zabraknie rozmowy na temat nowych obowiązków względem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz zmian w sprawozdaniach NB300 i Finrep.   

Jedna z prezentacji będzie dotyczyła systemu iON – narzędzia dedykowanego do sprawozdań typu rejestry oraz trendów w sposobie zbierania danych przez nadzorców.
Zwieńczeniem całego spotkania będzie przedstawienie perspektywy rozwoju produktów, wspomagających pracę Zrzeszeń, Banków Spółdzielczych oraz Systemów Ochrony Instytucjonalnej.  

Jest to również doskonała możliwość do dalszego rozwoju partnerskich relacji z przedstawicielami Banków Zrzeszających oraz Systemów Ochrony Instytucjonalnej. 

Read More

Konwerter sprawozdań EBA ITS NBP ITS

Gotowe narzędzie pozwalające w prosty sposób konwertować sprawozdania z układu EBA ITS na układ NBP ITS oraz z układu NBP ITS na układ EBA ITS.

Użytkownicy aplikacji aSISt często preferują pracę ze sprawozdaniami w formacie przygotowanym przez EBA lub posiadają system back-office, który generuje dane w układzie EBA. Układy te nie są jednak akceptowane przez polskiego nadzorcę.

Automatyczna konwersja sprawozdań do formatu NBP oraz EBA

Dla wygody użytkowników przygotowaliśmy Konwerter aSISt, który pozwala na automatyczne przekształcanie danych:

 • z formatu EBA ITS do taksonomii z pakietu NBP ITS, a następnie wygenerowanie poprawnego sprawozdania zgodnie z wymaganiami NBP,
 • z formatu NBP ITS do układu taksonomii EBA ITS, a następnie wygenerowanie poprawnego sprawozdania zgodnie z wymogami EBA i przesłanie go do jednostki nadrzędnej.

Proces przetwarzania w Konwerterze aSISt podzielony jest na dwa etapy.

etapie pierwszym do repozytorium zostają zaczytane sprawozdania w układzie źródłowym EBA ITS:

 • na etapie wprowadzania/zaczytywania danych sprawdzana jest ich poprawność,
 • gotowe sprawozdanie sprawdzane jest pod kątem zgodności z regułami publikowanymi przez Nadzorcę.

drugim etapie w wyniku konwersji powstaje sprawozdanie w układzie docelowym EBA ITS lub NBP ITS:

 • następuje automatyczna konwersja danych z układu EBA do NBP lub NBP do EBA,
 • sprawozdanie walidowane jest według reguł Nadzorcy,
 • generowana jest instancja XBRL, zgodnie z wymaganiami EBA lub NBP.

Gwarancja poprawności danych

Dzięki wielokrotnej walidacji w obu układach, aSISt z konwerterem EBA <-> NBP zapewnia, iż sprawozdania są zgodne z wymaganiami zarówno polskiego, jak i europejskiego nadzorcy.

Oba układy sprawozdań, wraz z funkcjami eksportu danych i wydruków, dostępne są w jednolitej formie w jednej aplikacji. Proces konwersji nie wymaga dodatkowego zaangażowania ze strony osoby przygotowującej sprawozdania.

Konwerter oparty jest o aplikację aSISt, dzięki czemu może być wykorzystywany zarówno jako rozbudowa istniejącej infrastruktury, jak i jako zupełnie nowe narzędzie, odrębne w stosunku do systemu sprawozdawczego.

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem wersji demonstracyjnej Konwertera aSISt lub mają Państwo pytania, zachęcamy do kontaktu.

Read More

Automatyzacja procesu sprawozdawczego

Profesjonalne usługi automatyzacji procesu sprawozdawczego dla pakietu sprawozdań obowiązkowych dla NBP, BFG i Ministerstwa Finansów.

Przeprowadzenie całego cyklu sprawozdawczego to często długi i skomplikowany proces, obejmujący zagadnienia merytoryczne, techniczne i technologiczne.

Czasochłonność i pracochłonność operacji wykonywanych manualnie sprawia, iż Banki, jak i inne Instytucje Finansowe poszukują rozwiązań automatyzujących codzienną pracę.

Korzyści ze stosowania automatycznego zasilania w procesie sprawozdawczym

Ręczny proces opracowania znacznej liczby arkuszy oraz wprowadzenia danych pochodzących z wielu źródeł znacznie obciąża zespół sprawozdawczy. Ryzyko wystąpienia błędu w trakcie takiego procesu sprawozdawczego jest bardzo duże.

Eliminacja błędów, a także audytowalność znacząco wpływają na jakość procesu sprawozdawczego. Automatyczne zasilanie sprawozdań skraca czas potrzebny na przygotowanie skomplikowanych raportów, a także zmniejsza ilość możliwych błędów, ponieważ dane są wprowadzane automatycznie, co wyklucza ludzkie omyłki i zapewnia pełną audytowalność procesu.

Proces automatycznego zasilenia jest wydajny i trwa, w zależności od sprawozdania, od kilku do kilkunastu minut. Szybkość procesu zapewnia, że w razie korekty danych źródłowych, proces można powtórzyć bez obawy o opóźnienia w przygotowaniu sprawozdania.

Po wdrożeniu automatycznego zasilania sprawozdań, procedury wyliczania danych są dostępne dla użytkowników i istnieje możliwość ich edycji, podglądu czy ponownej weryfikacji.

Automatyzacja procesu sprawozdawczego ułatwia modyfikację przygotowania sprawozdania w przypadku zmian w taksonomii lub plikach źródłowych. Zmiany wprowadza się w jednym miejscu (Moduł Automatyzacji) korzystając z funkcjonalności wspierających modyfikacje zasileń: możliwość przeliczenia nowego sprawozdania na wcześniejszych danych lub możliwość przeliczenia wcześniejszego sprawozdania na nowych danych.

Dodatkowo istnieje możliwość wyszukania wszystkich pól w sprawozdaniach, do których trafiają dane z określonymi atrybutami.

Wdrożenie automatyzacji

Wdrożenie automatyzacji wiąże się z przygotowaniem procedur zasilających (mapowań). Mapowania pozwalają na zaczytanie danych z różnorodnych plików lub tabel źródłowych, wykonanie na nich przekształceń oraz wprowadzenie do komórek sprawozdania. Procedury są definiowane bezpośrednio w aplikacji sprawozdawczej w Module Automatyzacji.

Proces przygotowania automatyzacji składa się z kilku etapów:

 1. analiza źródeł danych
 2. przygotowanie mapowań (procedur zasilających)
 3. testy przetwarzania danych, realizowanych wg cykli iteracyjnych, które przebiegają w następujących etapach:
 • zasilenie sprawozdań
 • testowanie poprawności procesu
 • modyfikacja i rozbudowa mapowań
 • przekazanie mapowań do dalszych testów
 1. szkolenie z obsługi procesu
 2. produkcyjne wdrożenie automatycznego zasilenia
 3. przygotowanie pierwszego sprawozdania jednostkowego
 4. przygotowanie pierwszego sprawozdania skonsolidowanego

Czas wdrożenia automatyzacji zależy od zakresu automatyzowanej  sprawozdawczości, liczby oraz zawartości źródeł danych i ustalany jest indywidualnie dla każdego z projektów. Automatyzacją mogą zostać objęte wszystkie sprawozdania wymagane przez polskich i europejskich nadzorców.

Aby zminimalizować nakład pracy użytkowników końcowych i służb IT, większość prac związanych z procesem wdrożenia automatyzacji przeprowadzana jest przez wykwalifikowanych konsultantów GPM Systemy.

Automatyczne zasilenie sprawozdania Monrep

Sprawozdania z pakietu Monrep dotyczą obszernych danych monetarnych. Ręczne wypełnienie odpowiednich danych w niemal 21300 komórkach jest czasochłonne i może być efektywnie zastąpione przez automatyczne wprowadzanie danych. Wdrożenie nowych obowiązków sprawozdawczych z równoczesnym przygotowaniem automatyzacji zasilenia sprawozdania pozwala efektywnie wprowadzić sprawozdawczość Monrep w Banku i rozpocząć stopniową automatyzację całej sprawozdawczości obowiązkowej.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości automatyzacji procesu sprawozdawczego.

Read More

Sprawozdawczość BFG-Informacje dostępna w aSISt

Efektywne przygotowanie pakietu sprawozdań dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w systemie sprawozdawczym aSISt, z możliwością bezpłatnego wypróbowania.

Pakiet sprawozdawczy BFG-Informacje

Pakiet sprawozdawczy BFG-Informacje zawiera sprawozdania składane w związku z obowiązkami wynikającymi z Ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Pakiet BFG-Informacje zawiera komplet sprawozdań, które należy regularnie dostarczać do BFG:

Zgodnie z Rozporządzeniem MRiF z art. 330 ust. 7 Ustawy*:

 • Środki gwarantowane,
 • BFG wyliczenie składek,
 • BFG wsparcie ze środków publicznych,
 • BFG system ochrony,
 • Składka na Fundusz Gwarancyjny,
 • BFG Przymusowa Restrukturyzacja,
 • FOŚG,

Zgodnie z Rozporządzeniem MRiF z art. 304 ust. 11 Ustawy**:

 • BFG zobowiązanie do zapłaty FG,
 • BFG zobowiązanie do zapłaty FPR,

aSISt – gotowe rozwiązanie do sprawozdawczości BFG-Informacje

aSISt z modułem BFG-Informacje to gotowe rozwiązanie pozwalające na wypełnienie obowiązku sprawozdawczego wynikającego z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącego art. 330 ust. 7 oraz art. 304 ust. 11 Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

aSISt to gotowe rozwiązanie „z półki”, które pozwala na przeprowadzenie całego procesu sprawozdawczego. Obejmuje on:

 • wprowadzanie danych do sprawozdania – ręcznie, automatycznie lub poprzez zasilenie przy pomocy importu,
 • wyliczanie wartości na podstawie reguł kalkulacyjnych,
 • uzgadnianie danych,
 • wygenerowanie sprawozdań w wymaganym przez nadzorcę formacie XML.

Dzięki modułowej budowie systemu sprawozdawczego aSISt, praca ze sprawozdawczością BFG-Informacje możliwa jest od razu po uzyskaniu odpowiedniej licencji uprawniającej do korzystania z modułu.

Wdrożenie nowego modułu sprawozdawczego trwa zwykle nie dłużej niż 1 dzień roboczy i nie wymaga dużego wsparcia ze strony służb IT.

BFG-Informacje bezpłatnie w aSISt

Sprawozdania z pakietu BFG-Informacje można bezpłatnie niezobowiązująco wypróbować w aplikacji aSISt. Na życzenie obecnych, jak i nowych użytkowników udostępniamy licencję demonstracyjną, która pozwala na wypełnienie obowiązku sprawozdawczego.

Podstawy prawne:

*Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

**Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową

W celu uzyskaniu informacji na temat aSISt z modułem BFG-Informacji, jak i uzyskania licencji demonstracyjnej, zachęcamy do kontaktu.

Read More